Uchwała nr IX/69/2011RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 2 września 2011w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenie Miasta i Gminy ŁasinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200Ir. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/69/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 2 września 2011


w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenie Miasta i Gminy Łasin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200Ir. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:§ 1. 1. Niniejsza uchwała stanowi Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenie Miasta i Gminy Łasin, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927), zwanego dalej rozporządzeniem.

2.Zwalnia się od podatku od nieruchomości przedmioty opodatkowania (grunty, budynki oraz budowle) lub ich części związane z nowymi inwestycjami oraz tworzeniem nowych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami, będące własnością lub w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną i usługową na terenie Miasta i Gminy Łasin.

3.Zwolnienie nie obejmuje nowych inwestycji związanych z budową obiektów handlowych, gastronomicznych, obrotu paliwami płynnymi i gazowymi oraz energią.

4.Uchwały nie stosuje się do zwolnień od podatku od środków transportowych.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)   rozpoczęciu realizacji nowej inwestycji - należy przez to rozumieć dzień rozpoczęcia robót budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia towarów i usług związanych z realizacją inwestycji, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności;
2) zakończeniu nowej inwestycji - należy przez to rozumieć dzień wydania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia prac budowlanych kierowanego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w zależności od rodzaju inwestycji;

3) programie - należy przez to rozumieć Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenie Miasta i Gminy Łasin;
4) organie podatkowym-należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Łasin.
§ 3. 1. Zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiącego pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji, udziela się:
 
1)   na okres trzech lat w przypadku poniesienia całkowitych kosztów realizacji inwestycji w
wysokości nie mniejszej niż 200 tys. euro w wysokości:
a)      w pierwszym roku - 100% należnego podatku od nieruchomości,
b)     w drugim roku - 75% należnego podatku od nieruchomości,
c)      w trzecim roku - 50% należnego podatku od nieruchomości;

2)   na okres pięciu lat w przypadku poniesienia całkowitych kosztów realizacji inwestycji w
wysokości nie mniejszej niż 600 tys. euro w wysokości:

a)     w pierwszym roku -100 % należnego podatku od nieruchomości,
b)    w drugim roku - 95% należnego podatku od nieruchomości,
c)     w trzecim roku - 85% należnego podatku od nieruchomości,
d)   w czwartym roku-65% należnego podatku od nieruchomości,
e)     w piątym roku - 45% należnego podatku od nieruchomości;

3)   na okres 7 lat w przypadku poniesienia całkowitych kosztów realizacji inwestycji w wysokości
nie mniejszej niż 1 min euro w wysokości:

a)     przez pierwsze 5 lat - 100% należnego podatku od nieruchomości,
b)    w szóstym roku - 70% należnego podatku od nieruchomości,
c)     w siódmym roku - 40% należnego podatku od nieruchomości.

2. Zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiącego pomoc na tworzenie nowych miejsc
pracy związanych z nową inwestycją, której wartość przekracza 0,5 min euro udziela się:

1)  małym i mikro przedsiębiorcom na okres:
a)     nie dłuższy niż 2 lata - w przypadku utworzenia od 3 do 5 nowych miejsc pracy,
b)     na okres nie dłuższy niż 3 lata - w przypadku utworzenia od 5 do 10 nowych miejsc pracy,
c)        na okres nie dłuższy niż 5 lat - w przypadku utworzenia powyżej 10 nowych miejsc pracy;

2)  średnim przedsiębiorcom na okres:
 
a) nie dłuższy niż 2 lata - w przypadku utworzenia od 20 do 30 nowych miejsc pracy,
b) na okres nie dłuższy niż 3 lata - w przypadku utworzenia od 31 do 40 nowych miejsc pracy,
c)  na okres nie dłuższy niż 5 lat - w przypadku utworzenia powyżej 40 nowych miejsc pracy;

3)  dużym przedsiębiorcom na okres:

a) nie dłuższy niż 2 lata - w przypadku utworzenia co najmniej 50 do 100 nowych miejsc pracy,
b) na okres nie dłuższy niż 3 lata - w przypadku utworzenia powyżej 100 do 200 nowych miejsc pracy,
c) na okres nie dłuższy niż 5 lat - w przypadku utworzenia powyżej 200 nowych miejsc pracy.
 
3.Równowartość kosztów inwestycyjnych w euro ustała się według średniego kursu walut obcych, ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu złożenia zgłoszenia o korzystaniu ze zwolnienia od podatku od nieruchomości.
4. Prawo do zwolnienia nie przysługuje przedsiębiorcy, który na dzień złożenia zgłoszenia, o którym mowa w § 5 pkt. 1 uchwały, zalega w stosunku do Miasta i Gminy Łasin z zapłatą podatków lub posiada wobec Miasta i Gminy Łasin inne zaległości finansowe, w tym także te, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

§ 4. 1. Pomoc w ramach Programu, będzie udzielana pod warunkiem, że łączna wielkość pomocy nie przekracza maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 8 rozporządzenia, oraz maksymalnej wartości pomocy określonej w § 9 rozporządzenia, przy czym przy ustaleniu maksymalnej wielkości pomocy bierze się pod uwagę wyższą kwotę kosztów nowej inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą albo kosztów utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

2. Pomoc udzielana w ramach niniejszej uchwały podlega kumulacji z pomocą określoną w § 12 ust. 3 rozporządzenia.

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc zobowiązany jest do przedłożenia organowi podatkowemu następujących dokumentów:

1)  zgłoszenia o korzystaniu ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach niniejszej uchwały, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) dokumentu potwierdzającego nabycie nieruchomości;
3) zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru podmiotów gospodarczych;
4) informacji przedstawianej przez podmioty ubiegające się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz.U. 53, poz. 312 z późn. zm.);
5) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie;
6) oświadczenia dotyczącego wykonania warunków określonych w niniejszej uchwale według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
7) deklaracji dotyczącej utrzymania nowej inwestycji oraz związanych z nią utworzonych nowych miejsc pracy według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
8) oświadczenia, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1 października 2004 r.) według wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
9) oświadczenia wnioskodawcy o niezaleganiu, na dzień złożenia zgłoszenia, w stosunku do Miasta i Gminy Łasin z zapłatą podatków lub innych zaległości finansowych według wzoru określonego w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. 1. Przez okres objęty zwolnieniem, przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia do dnia 15 stycznia każdego roku informacji dotyczących:
1) wielkości otrzymanej pomocy uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w związku z realizacją danej inwestycji oraz tworzeniem związanych z nią nowych miejsc pracy;
2) poniesionych do końca roku poprzedzającego sprawozdanie, kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą, to znaczy kosztach nowej inwestycji, ustalonych zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia oraz kosztach związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, zgodnie z § 7 rozporządzenia;
3) poziomu średniego zatrudnienia w roku poprzedzającym sprawozdanie, z wyszczególnieniem zatrudnionych w związku z nową inwestycją na terenie Miasta i Gminy Łasin.
2. W terminie 30 dni od zakończenia inwestycji lub zakończenia procesu tworzenia zadeklarowanych nowych miejsc pracy, przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia organowi podatkowemu sprawozdania z uwzględnieniem informacji dotyczących poniesionych we wskazanym okresie nakładów na nową inwestycję oraz poziomu średniego zatrudnienia za okres ostatnich pełnych 12 miesięcy na koniec miesiąca, w którym upłynął wskazany okres, a także liczbie utworzonych w tym okresie nowych miejsc pracy na terenie Miasta i Gminy Łasin w związku z nową inwestycją.
3.   Przedsiębiorca jest zobowiązany przez okres 5 lat (w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przez okres 3 lat) od dnia uzyskania zwolnienia do przedłożenia do 15 stycznia każdego roku oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej i utrzymaniu na terenie Miasta i Gminy Łasin inwestycji, która została objęta pomocą w ramach Programu.
4.Przedsiębiorca jest zobowiązany przez okres 5 lat (w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przez okres 3 lat) od dnia ich utworzenia do przedłożenia do 15 stycznia każdego roku oświadczenia o utrzymaniu nowoutworzonych miejsc pracy na terenie Miasta i Gminy Łasin wraz z informacją o poziomie średniego zatrudnienia w roku poprzedzającym to oświadczenie, z wyszczególnieniem zatrudnionych w związku z nową inwestycją na terenie miasta Łasina.
5.Ostatnie oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 i 4, przedsiębiorca jest zobowiązany przedłożyć do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, w którym upłynęły okresy, o których mowa odpowiednio w ust. 3 i 4.
6.W przypadku niezłożenia informacji, odpowiednio zgodnie z ust. 1, ust. 3 i ust. 4 w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy, podatnik traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości przez cały okres zwolnienia
7.Przedsiębiorca jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie - na wniosek organu podatkowego - dodatkowych informacji niezbędnych do oceny udzielonej pomocy oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.

§ 7. 1. Podatnicy korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały są zobowiązani powiadomić pisemnie organ podatkowy o utracie warunków do tego zwolnienia, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących tę utratę.
2.Prawo do zwolnienia wygasa z końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym podatnik utracił prawo do zwolnienia w przypadku określonym w ust. 1.
3.Podatnicy, którzy nie dopełnili obowiązku terminowego zawiadomienia o utracie warunków uzyskania zwolnienia lub przekroczeniu maksymalnej intensywności pomocy, tracą prawo do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym doszło do tego przekroczenia lub utraty warunków.
4.Podatnicy, którzy przekazali organowi podatkowemu nieprawdziwe informacje dotyczące spełnienia warunków uprawniających do zwolnienia, tracą prawo do tego zwolnienia za cały okres korzystania ze zwolnienia, a udzielone zwolnienie staje się zaległością podatkową i podlega zwrotowi do budżetu miasta w trybie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).
5.Na podstawie informacji otrzymanych od przedsiębiorcy organ udzielający pomocy dokonuje oceny udzielonej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy.
6.     Przedsiębiorca, który nie złoży informacji, o której mowa w ust. 1 traci prawo do zwolnienia za cały okres zwolnienia.
7.     W przypadku utraty prawa do zwolnienia przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8.     Zastrzega się, że organ podatkowy ma prawo do przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia w zakresie przestrzegania przez niego warunków udzielonego zwolnienia, w tym także do weryfikacji dokumentów i informacji przedkładanych przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą.
§ 8. 1. Pomoc w ramach Programu przysługuje:

1) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedłożono zgłoszenie o zamiarze korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach niniejszej uchwały wraz z załącznikami - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym w dniu jego złożenia;
2) od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu przedłożenia przedmiotowego zgłoszenia.
2. Pomoc w ramach Programu przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zakończył się przyznany okres zwolnienia zgodnie § 3 ust. 1 -2 lub przekroczono maksymalną intensywność pomocy określoną w § 8 rozporządzenia lub maksymalną wartość pomocy ustaloną zgodnie z § 9 rozporządzenia.
§ 9. Zobowiązuje się Burmistrza do zamieszczania informacji o skutkach finansowych zwolnień udzielonych na podstawie niniejszej uchwały w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XIII/105/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości, udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1628/2006 zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenie Miasta i Gminy Łasin (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 60, poz.977).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje do 31 grudnia 2013 r

______________________

Załącznik Nr 1 (342kB) pdf

Załączniki 1-5 (424kB) pdf

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (28 grudnia 2011, 09:33:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3719