string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr X/70/2011RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 14 października 2011zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych [Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm,2) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/70/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 14 października 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych [Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm,2) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr IV/24/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na rok 2011 (zmiana: Uchwała Nr V/39/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 marca 2011r., Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 marca 2011r., Zarządzenie Nr 70/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 kwietnia 2011r., Zarządzenie Nr 81/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 maja 2011r., Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 maja 2011r., Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 czerwca 2011r., Zarządzenie Nr 95/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 czerwca 2011r., Zarządzenie Nr 106/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 lipca 2011r., Uchwała Nr lX/68/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 września 2011r., Zarządzenie Nr 118/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 września 2011r., Zarządzenie Nr 121/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2011r., Zarządzenie Nr 122/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 6 października 2011r.] wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 1 dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 26.579.304,00 zł, w tym:
dochody bieżące    21.501.139,00 zł,
dochody majątkowe       5.078.165,00 zł
zastępuje się kwotą     26.625.221,00 zł, w tym:
dochody bieżące    21.512.055,00 zł,
dochody majątkowe       5.113.166,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2)w§ 2 ust. 1 wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 31.560.685,00 zł, w tym:
wydatki bieżące       21.658.801,00 zł,
 
wydatki majątkowe    9.901.884,00 zł
zastępuje się kwotą 31.606.602,00 zł, w tym:
wydatki bieżące        21.663.717,00 zł,
wydatki majątkowe    9.942.885,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3)załącznik nr 3 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011- 2013 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4)załącznik nr 4 wydatki na zadania inwestycyjne w 2011 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5)załącznik nr 14 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

6)załącznik nr 12 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (7 lutego 2012, 08:15:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4849