Uchwała nr X/71/2011 RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 14 października 2011w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/71/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 14 października 2011


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwała określa: 1] warunki ubiegania się o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie gminy Łasin;
2)    rodzaj dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i rozliczenia dotacji;
3)    tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji.
§ 2. Z budżetu Miasta i Gminy Łasin mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:
1)    znajduje się na terenie Miasta i Gminy Łasin;
2)    jest dostępny publicznie;
3)    posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe;
4)    jest wpisany do rejestru zabytków.
§3.0 udzielenie dotacji może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego z uwzględnieniem zapisu § 2.
§ 4. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
§ 5.1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 2.
2. jeżeli zabytek, o którym mowa w § 2, posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót, jeżeli ich wartość nie   przekracza   środków   finansowych   przewidzianych   przez   gminę   na   zabezpieczenie wszystkich prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych przy zabytkach w danym roku rozliczeniowym.
3. W przypadku, gdy wnioskodawca na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Miasta i Gminy Łasin wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
§ 6. Podmiot ubiegający się o dotację winien złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Łasin wniosek o dotację oraz następujące załączniki:
1)    decyzję o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;
2)    dokument potwierdzający tytuł prawny do władania zabytkiem;
3)    harmonogram oraz kosztorys przewidywanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania;
4} zakres prac lub robót budowlanych, które mają być objęte dotacją;
5)    decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;
6)    informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów;
7)    pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;
8} wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany termin jej przekazania;
9} termin zakończenia prac objętych wnioskiem;
10) wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródeł dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych;
11} fotograficzną dokumentację zabytku.
2.    W przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis do wniosku o udzielenie
dotacji winien dołączyć:
1)    wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2)    w zakresie pozostałych informacji - dane wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
3.    Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane dla podmiotu, o którym mowa w ust. 2,
dokonywane jest zgodnie z przepisami niniejszej uchwały wraz z dochowaniem zasad
określonych w przepisach prawa regulujących udzielanie pomocy publicznej dla
przedsiębiorców.
§ 7.1. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, w któ.ym dotacja ma być przyznana.
2.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski o udzielenie dotacji mogą być składane w każdym czasie.
3.    Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 8.1. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje ustalana jest corocznie w budżecie Miasta i Gminy Łasin.
2.    Dotacji udziela Rada Miejska Łasin na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Łasin.
3.    O przyznaniu dotacji oraz jej wysokości decyduje Rada Miejska Łasin w drodze uchwały
określającej:
1} imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub nazwę i siedzibę podmiotu otrzymującego dotację;
2)    nazwę obiektu wraz z numerem wpisu do rejestru zabytków tego obiektu;
3)    prace przy obiekcie zabytkowym, na przeprowadzenie których przyznano dotację;
 
4) kwotę przyznanej dotacji.
§ 9. Uwzględniając uchwałę, o której mowa w § 8, oraz dane z wniosku o dotację Burmistrz Miasta i Gminy zawiera z beneficjentem umowę określającą w szczególności: 1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji; 2] wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności;
3)    tryb kontroli wykonania umowy;
4)    sposób i termin rozliczenia dotacji;
5] warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej  dotacji albo  dotacji wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem; 6} zobowiązanie  ubiegającego  się  o  dotację  do  poddania się  pełnej  kontroli w zakresie
należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienie niezbędnej dokumentacji.
§ 10.1. W celu rozliczenia dotacji wnioskodawca w sposób i w terminach określonych w umowie składa Burmistrzowi Miasta i Gminy sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania prac lub robót budowlanych, zgodnie ze wzorem sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.
2.    Wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w ust.l wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić do wglądu oryginały faktur.
3.    Przedstawione do rozliczenia faktury powinny zawierać klauzulę „Sfinansowano ze środków Miasta i Gminy Łasin w kwocie    zł w ramach realizacji umowy    ".
§ 11. W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania dotowanego zadania z przyczyn leżących po stronie beneficjenta lub wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, odpowiednia część przekazanych środków dotacji podlega zwrotowi do budżetu gminy na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
§ 12.1. Burmistrz Miasta i Gminy prowadzi dokumentację udzielonych dotacji.
2.    Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 winna zawierać:
1)    wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania;
2)    imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przyznano dotację;
3)    kserokopię uchwały o przyznaniu dotacji wymienionej w § 8;
4)    kserokopię umowy o dotację;
5} informacje  o  wysokości  środków  przekazanych beneficjentowi  z  dotacji  oraz  o  ich
rozliczeniu; 6] adnotacje o podaniu informacji wynikających z ust. 3 do publicznej wiadomości.
3.    Burmistrz Miasta i Gminy niezwłocznie ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Łasin uchwałę o przyznaniu dotacji, o której mowa w § 8.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 14. Traci moc Uchwała Nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 174, poz. 3040}.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (7 lutego 2012, 08:17:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3517