string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XI/72/2011RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 9 listopada 2011zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1], art. 211, art. 212, art. 214, art 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/72/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 9 listopada 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1], art. 211, art. 212, art. 214, art 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr IV/24/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na rok 2011 (zmiana: Uchwała Nr V/39/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 marca 2011r., Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 marca 2011r., Zarządzenie Nr 70/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 kwietnia 2011r., Zarządzenie Nr 81/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 maja 2011r., Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 maja 2011r., Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 czerwca 2011r., Zarządzenie Nr 95/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 czerwca 2011r., Zarządzenie Nr 106/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 lipca 2011r., Uchwała Nr IX/68/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 września 2011r., Zarządzenie Nr 118/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 września 2011r., Zarządzenie Nr 121/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2011r., Zarządzenie Nr 122/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 6 października 2011r., Uchwała Nr X/70/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 14 października 2011r., Zarządzenie Nr 125/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 października 201 1r.} wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1 dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 26.858.139,00 zł, w tym:

dochody bieżące    21.744.973,00 zł,
dochody majątkowe   5.113.166,00 zł
zastępuje się kwotą   26.925.859,00 zł, w tym:

dochody bieżące  21.812.693,00 zł,
dochody majątkowe  5.113.166,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 
2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 31.839.520,00 zł, w tym: wydatki bieżące 21.896.635,00 zł, wydatki majątkowe 9.942.885,00 zł zastępuje się kwotą 31.907.240,00 zł, w tym: wydatki bieżące 21.946.355,00 zł, wydatki majątkowe    9.960.885,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3) załącznik nr 3 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011- 2013 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
4) załącznik nr 4 wydatki na zadania inwestycyjne w 2011 roku otrzymuje brzmienie   jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
5] załącznik nr 6 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i nnych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie jak   załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
6) załącznik nr 8 dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (7 lutego 2012, 08:21:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4815