string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XII/74/2011RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 25 listopada 2011w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/74/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 25 listopada 2011


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Łasin:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób  
   zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,82 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych –   
   4,33zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności    
   pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,36 zł od 1 m²  
   powierzchni;

2)  od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,69 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków   
   mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –  
   21,43 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu   
   kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o   
   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  - 4,42 zł  
   od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
   pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,86 zł od 1 m²
    powierzchni użytkowej;

3)od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy  
  o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr  XXXVIII/297/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia  stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 174, poz. 2244 z późn. zm.).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (7 lutego 2012, 08:26:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5179