string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XII/75/2011RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 25 listopada 2011w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art. 10 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/75/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 25 listopada 2011


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1)  od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
     a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie   -  527,00 zł,
     b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie      -  738,00 zł,
     c) powyżej 9 ton , ale mniej niż 12 ton    -  844,00 zł;

2)  od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
     a) o liczbie osi 2:
         -    od 12 ton do 16 ton włącznie      -  1.307,00 zł,
         -    powyżej 16 ton do 18 ton włącznie -  1.307,00 zł,
         -    powyżej 18 ton  i więcej          -  1.321,00 zł,
     b) o liczbie osi 3  -  1.664,00 zł,
     c) o liczbie osi 4 i więcej  -  2.560,00 zł;

3)  od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton -1.035,00 zł;

4)  od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od masy całkowitej zespołu pojazdów :
     a) do 36 ton włącznie :
         - o liczbie osi 2     -  2.023,00 zł,
         - o liczbie osi 3     -  2.018,00 zł,
     b) powyżej 36 ton :
         -  o liczbie osi 2    -  2.297,00 zł,
         -  o liczbie osi 3    -  2.660,00 zł;

5)  od przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 844,00 zł;

6)  od przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  w zależności od masy całkowitej zespołu pojazdów:
  a) do 36 ton włącznie :
      -  o liczbie osi 1   -    828,00 zł,
         -  o liczbie osi 2   - 1.425,00 zł,
         -  o liczbie osi 3   - 1.477,00 zł,
     b) powyżej 36 ton :
         -  o liczbie osi 2   -   1.794,00 zł,
         -  o liczbie osi 3   -   1.868,00 zł;

7)  od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
 a) mniejszej niż 30 miejsc             -     724,00 zł,
 b) równej lub wyższej niż 30 miejsc    -  1.831,00 zł;

 § 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/219/2009 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych ( Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 168, poz. 785).

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (7 lutego 2012, 08:28:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4730