string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XII/76/2011RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 25 listopada 2011w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. ), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm. ), art.6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 Nr 200, poz. 1682 z późn. zm. ), art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/76/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 25 listopada 2011


w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. ), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm. ), art.6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 Nr 200, poz. 1682 z późn. zm. ), art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się następujące wzory formularzy dla podatku od nieruchomości:
1) informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
    
§ 2. Określa się następujące wzory formularzy dla podatku rolnego:
1) informacja o gruntach (IR-1) stanowiąca załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
2) deklaracja na podatek rolny (DR-1) stanowiąca załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się następujące wzory formularzy dla podatku leśnego:
1) informacja o lasach (IL-1) stanowiąca załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
2) deklaracja na podatek leśny (DL-1) stanowiąca załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 5. Tracą moc uchwały:
1) uchwała Nr XXXVIII/298/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 174, poz. 2245);
2) uchwała Nr III/20/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 grudnia 2010 r. zmieniająca   
    uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku  
    rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2011 r. Nr 8, poz. 82).
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.               

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (7 lutego 2012, 08:31:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4982