Uchwała nr XIII / 79 /2011RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 28 grudnia 2011w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.1 ) i art. 37 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.2) uchwala się , co następuje:

Uchwała nr XIII / 79 /2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 28 grudnia 2011


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.1 ) i art. 37 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.2) uchwala się , co następuje:


§ 1 . Wyraża się zgodę na zbycie w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Przesławicach, gm. Łasin o pow. 0,3851 ha , oznaczonej jako działka nr 36/6, dla której Sąd Rej ono wy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KW TO1U/00052470/5, stanowiącej własność Miasta i Gminy Łasin .

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (7 lutego 2012, 09:20:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3367