string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XIII/83/2011RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 28 grudnia 2011w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy ŁasinNa podstawie art.18 ust.2 pktl ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/83/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 28 grudnia 2011


w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łasin

Na podstawie art.18 ust.2 pktl ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się Statut Miasta i Gminy Łasin w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/24/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łasin , zmieniona uchwałą Nr XIX/159/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2007 r. Nr 5, poz. 89 oraz z 2008 r. Nr 174, poz. 3039).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (7 lutego 2012, 09:37:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4145