string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XIII/84/2011RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 28 grudnia 2011w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2012 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, łit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2]uchwala się co następuje:

Uchwała nr XIII/84/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 28 grudnia 2011


w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, łit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2]uchwala się co następuje:


§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 24.218.110 zł, z tego:
1)    dochody bieżące w wysokości    22.255.254,00 zł;
2] dochody majątkowe w wysokości     1.962.856,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 26.496.910 zł, z tego:
1} wydatki bieżące w wysokości    21.214.804,00 zł;
2} wydatki majątkowe w wysokości     5.282.106,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Określa się: 1] Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 - 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały i zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
2)    Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.857.106,00 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 14 do uchwały.
§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.278.800,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1)    nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 230.800,00 zł;
2)    spłat udzielonych pożyczek w wysokości 48.000,00 zł;
3)    zaciągniętej pożyczki w wysokości  2.000.000,00 zł.
§ 4. Ustala się:
1)    przychody budżetu w wysokości 3.048.000,00 zł;
2)    rozchody budżetu w wysokości 769.200,00 zł
 
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 5. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 83.000,00 zł z tego:
1)    rezerwa ogólna w wysokości   30.000,00 zł;
2)    rezerwa celowa w wysokości 53.000,00 zł   przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 6 do uchwały.
2.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 7 do uchwały.
3.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy zawiera załącznik nr 8 do uchwały.
4.    Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 9 do uchwały.
§ 7. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu: 1] jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 1.055.250,00 zł; 2] jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 198.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego:
1)    przychody      5.444.663,00 zł;
2)    wydatki    5.444.663,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
§ 9. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
§ 10.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 94.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 94.000,00 zł.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.100,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)    pokrycie występującego  w ciągu  roku  przejściowego  deficytu  budżetu  w wysokości
2.000.000,00 zł;
2)    sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł;
3)    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 0,00 zł;
4)    wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł.
§ 12. Upoważnia się Burmistrza do
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł;
 
2) dokonywania zmian w budżecie w toku jego wykonywania, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń ze stosunku pracy;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13. W roku 2012 nie przewiduje się zawierania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
§ 14. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (7 lutego 2012, 09:42:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4685