string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XIII/85/2011 RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 28 grudnia 2011zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2011-2018Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.*), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.3] Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIII/85/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 28 grudnia 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2011-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.*), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.3] Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2011-2018 (zmiana: Uchwała Nr V/40/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 marca 2011r., Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 czerwca 201 Ir.} wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: „ Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.";

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (7 lutego 2012, 09:47:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5055