string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XIII/87/2011RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 28 grudnia 2011zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Łasin na lata 2008 - 2012Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 200Ir. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.1) oraz art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/87/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 28 grudnia 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Łasin na lata 2008 - 2012

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 200Ir. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.1) oraz art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:


§ 1. § 6 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XIII/102/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Łasin na lata 2008 - 2012 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 60, poz. 976) otrzymuje brzmienie:
„§ 6.2. Stawki bazowe czynszu podlegają obniżeniu zgodnie z tabelą czynników obniżających wartość użytkową lokalu mieszkalnego:

Załącznik (44kB) pdf

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (5 marca 2012, 09:22:20)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (5 marca 2012, 09:26:47)
Zmieniono: zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4259