string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XIII/88/2011RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 28 grudnia 2011zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy ŁasinNa podstawie art.4 ust.l i ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 z późn. zm.1) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/88/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 28 grudnia 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Łasin

Na podstawie art.4 ust.l i ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 z późn. zm.1) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu uchwala się, co następuje:


§ 1. W załączniku do uchwały Nr X/63/2007 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Łasin ( Dz. Urz. Woj. Kuj. -Pom. Nr 135, poz. 2066) uchyla się § 3 pkt 2- 4 i pkt 6 -7, § 4, § 5 ust. 3 i ust. 4 oraz § 6 ust. 1 i 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (5 marca 2012, 09:24:03)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (5 marca 2012, 09:26:08)
Zmieniono: zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5172