string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXI/138 /2012RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 28 listopada 2012w sprawie przyjęcia zarządzania przez Miasto i Gminę Łasin przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drodze krajowejNa podstawie art. 8 ust.2, art. 18 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) art. 2a ust 1 i art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm2.) oraz art. 3 ust. 12 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm3) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/138 /2012
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 28 listopada 2012


w sprawie przyjęcia zarządzania przez Miasto i Gminę Łasin przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drodze krajowej

Na podstawie art. 8 ust.2, art. 18 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) art. 2a ust 1 i art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm2.) oraz art. 3 ust. 12 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm3) uchwala się, co następuje:


§ 1. Miasto i Gmina Łasin przyjmuje w zarząd przystanki komunikacyjne zlokalizowane przy drodze krajowej na terenie Miasta i Gminy Łasin.

§ 2. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Łasin a Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącego zadań wymienionych w § 1, którego projekt stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a treść porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Treśc uchwały wraz z załącznikami (305kB) pdf

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (10 grudnia 2012, 12:55:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4879