string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXII/140/2012RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 27 grudnia 2011w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567 ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. 2) Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707

Uchwała nr XXII/140/2012
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 27 grudnia 2011


w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567 ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. 2) Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707


§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 23.005.910,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 22.364.440,00 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 641.470,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 22.250.710,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 20.694.269,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.556.441,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Określa się:

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 846.863,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 755.200,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki.

§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości 14.000,00 zł;

2) rozchody budżetu w wysokości 769.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 105.000,00 zł z tego:

1) rezerwa ogólna w wysokości 50.000,00 zł;

2) rezerwa celowa w wysokości 55.000,00 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:

1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 1.139.163,00 zł;

2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 197.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 40.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 40.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 90.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 12. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody 8.117.378,00 zł;

2) wydatki 8.117.378,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie w toku jego wykonywania, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń ze stosunku pracy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. W roku 2013 nie przewiduje się zawierania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Żuchowski
 

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (3 stycznia 2013, 13:07:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4108