string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXII/142/2012 RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 27 grudnia 2012w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łasin Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 i 951) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z zm.1) ) , po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/142/2012
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 27 grudnia 2012


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łasin

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 i 951) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z zm.1) ) , po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łasin” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/63/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Łasin (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 135, poz. 2066 oraz z 2012r. poz. 92).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Żuchowski
 

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (3 stycznia 2013, 13:11:09)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (3 kwietnia 2013, 08:48:06)
Zmieniono: zmiana załacznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4333