string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXII/143/2012 RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 27 grudnia 2012w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności Na podstawie art.6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 i 591) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z zm1) ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/143/2012
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 27 grudnia 2012


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art.6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 i 591) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z zm1) ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 8 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 15 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik do odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 24,00 zł;

2) o pojemności 120 l - w wysokości 48,00 zł;

3) o pojemności 240 l - w wysokości 96,00 zł;

4) o pojemności 360 l - w wysokości 144,00 zł;

5) o pojemności 600 l - w wysokości 240,00 zł;

6) o pojemności 1100 l - w wysokości 436,00 zł.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik do odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 36,00 zł;

2) o pojemności 120 l - w wysokości 72,00 zł;

3) o pojemności 240 l - w wysokości 144,00 zł;

4) o pojemności 360 l - w wysokości 216,00 zł;

5) o pojemności 600 l - w wysokości 360,00 zł;

6) o pojemności 1100 l - w wysokości 654,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Żuchowski
 

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (3 stycznia 2013, 13:13:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5439