string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXII/144/2012 RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 27 grudnia 2012w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto i Gminę Łasin w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 i 951) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z zm.1) ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/144/2012
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 27 grudnia 2012


w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto i Gminę Łasin w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 i 951) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z zm.1) ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Miasto i Gminę Łasin w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:

1) dzierżawa pojemników;

2) mycie pojemników wraz z dezynfekcją.

§ 2. Określa się następującą wysokość cen brutto za jeden miesiąc świadczenia usługi, o której mowa w § 1 pkt 1:

1) pojemnik 110 l - 3,00 zł;

2) pojemnik 120 l - 4,00 zł;

3) pojemnik 1100 l - 17,00 zł.

§ 3. Określa się następującą wysokość cen brutto za każdorazowe wykonanie usługi, o której mowa w § 1 pkt 2:

1) 60 l - 5,50 zł;

2) 110 l - 5,50 zł;

3) 120 l - 5,50 zł;

4) 240 l - 8,00 zł;

5) 360 l - 8,00 zł;

6) 600 l -12,50 zł;

7) 1100 l -12,50 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Żuchowski
 

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (3 stycznia 2013, 13:15:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5440