string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXII/145/2012RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 27 grudnia 2012w sprawie w odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 5911) ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/145/2012
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 27 grudnia 2012


w sprawie w odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 5911) ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Żuchowski
 

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (3 stycznia 2013, 13:19:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5170