string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXII/147/2012 RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 27 grudnia 2012w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 591) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z zm.1) ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/147/2012
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 27 grudnia 2012


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 591) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z zm.1) ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:

1) komunalne odpady niesegregowane (zmieszane) - w każdej ilości;

2) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, bioodpady, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, chemikalia i zużyte opony, tekstylia i odzież zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości;

3) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny -pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych.

§ 2. 1. Ustala się nastepującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchmości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi i wielolokalowymi do siedmiu lokali włącznie:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co tydzień,

b) bioodpady, w tym odpady zielone:

- w okresie od 1 kwietnia do 30 września - co tydzień,

- w okresie od 1 października do 31 marca - co dwa tygodnie,

c) papier i tektura -co cztery tygodnie,

d) szkło - co osiem tygodni,

e) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe - co dwa tygodnie;

2) z obszarów zabudowy budynkami wielolokalowymi powyżej siedmiu lokali:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - dwa razy w tygodniu,

b) bioodpady, w tym odpady zielone:

- w okresie od 1 maja do 30 września - co tydzień,

- okresie od 1 października do 30 kwietnia - co dwa tygodnie,

c) papier i tektura - co dwa tygodnie,

d) szkło - co osiem tygodni,

e) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe:

- w okresie od 1maja do 30 września - co tydzień,

- okresie od 1 października do 30 kwietnia - co dwa tygodnie;

3) z terenów nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co tydzień,

b) kosze uliczne- dwa razy w tygodniu

c) bioodpady, w tym odpady zielone:

- w okresie od 1 maja do 30 września - co tydzień,

- w okresie od 1 października do 30 kwietnia - co dwa tygodnie,

d) papier i tektura - co dwa tygodnie,

e) szkło - co sześć tygodni,

f) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe:

- w okresie od 1maja do 30 września - co tydzień,

- okresie od 1 października do 30 kwietnia - co dwa tygodnie.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) przeterminowane leki - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w wyznaczonych aptekach - w godzinach ich pracy;

2) baterie i akumulatory - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy oraz dwa razy do roku z terenów nieruchomości;

4) meble i odpady wielkogabarytowe - w punkcie selektywnego zbierania odpadów- w godzinach jego pracy oraz dwa razy do roku z terenów nieruchomości;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót - w punkcie selektywnego zbierania odpadów- w godzinach jego pracy;

6) chemikalia i zużyte opony - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy;

7) tekstylia i odzież - w punkcie selektywnego zbierania odpadów – w godzinach jego pracy.

§ 3. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00.

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów lub do punktów ich sprzedaży odpady komunalne określone w § 2 ust. 2 zebrane w sposób selektywny.

3. Właściciele nieruchomości mogą także samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów pozostałe odpady zebrane w sposób selektywny, określone w § 2 ust. 1, z wyjątkiem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Żuchowski
 

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (3 stycznia 2013, 13:23:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5899