string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXII/141/2012RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 27 grudnia 2012zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2011-2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.3) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXII/141/2012
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 27 grudnia 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2011-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.3) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2011-2018 (zmiana: Uchwała Nr V/40/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 marca 2011r., Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 czerwca 2011r., Uchwała Nr XIII/85/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2011r., Uchwała Nr XVII/105/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 kwietnia 2012r., Zarządzenie Nr 209/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 czerwca 2012r.) wprowadza się następujące zmiany:

1)    § 2 otrzymuje brzmienie: „Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.";
2)    załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
3)    załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (4 stycznia 2013, 10:41:20)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (4 stycznia 2013, 10:52:44)
Zmieniono: załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4976