Zawiadamiam, że XII sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

ZAPRASZAM na XII sesję Rady Miejskiej Łasin w dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

Projektowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad sesji.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołów z obrad XI sesji Rady Miejskiej.
5.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6.Informacje dot. złożonych oświadczeń majątkowych.
7.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
8.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

9.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2020 rok;
2)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
3)w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych;
4)w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Łasin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok ;
5)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
6)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
7)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
8)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
9)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
10)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
11)w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Łasin na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu;
12)zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
13)w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta i Gminy;
14)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na rok 2019;
15)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2019-2033;
16)w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Łasin.

10.Wolne wnioski i zapytania.
11.Zakończenie obrad XII sesji Rady Miejskiej Łasin.
          
Jednocześnie informuję, że posiedzenie wspólnych komisji Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Rafał Radacki

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (20 listopada 2019)
Opublikował: Bartosz Żmuda (21 listopada 2019, 08:04:57)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (21 listopada 2019, 10:44:00)
Zmieniono: zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 714