Zawiadamiam, że XLVIII sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 15 czerwca 2023 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Projektowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej.
5.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
8.Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2022.
1)debata radnych nad raportem;
2)debata mieszkańców gminy nad raportem;
3)podjęcie uchwały o udzielenie wotum zaufania;
9.Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z tytułu wykonania budżetu za rok 2022, przedstawienie:
1)sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2022 rok;
2)uchwały Nr 2/S/2023 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy;
3)opinii Nr 1/2023 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie oceny wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za rok 2022;
4)dyskusja nad sprawozdaniami;
5)odczytanie:
a)wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 maja 2023 roku o udzielenie Absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin za rok 2022;
b)Uchwały Nr 7/Kr/2023 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łasin o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin za 2022 rok.
6)podjęcie uchwał:
a)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Łasin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022;
b)w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.
10.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie za 2022 rok;
2)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Grudziądz w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu;
3)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok; 
4)zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;
5)w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łasin;
6)w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Łasin oraz warunków i zasad korzystania z nich;
7)w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XLVII/377/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 marca 2023 roku zmieniającej Statut Gminy Łasin;
8)w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru Ławników do Sądu Rejonowego w Grudziądzu.
11.Wolne wnioski i zapytania.
12.Zakończenie obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej Łasin.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Janusz Heinrich (6 czerwca 2023)
Opublikował: Bartosz Żmuda (6 czerwca 2023, 09:21:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 301