Zawiadamiam, że III sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

Projektowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Miejskiej.
5.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
8.Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2023:
1)debata radnych nad raportem;
2)debata mieszkańców gminy nad raportem;
3)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin wotum zaufania.
9.Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z tytułu wykonania budżetu za rok 2023, przedstawienie:
1)sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2023 rok;
2)uchwały Nr 3/S/2024 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy;
3)opinii Nr 1/2024  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie oceny wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za rok 2023;
4)dyskusja nad sprawozdaniami;
5)odczytanie:
a)wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 maja 2024 roku o udzielenie Absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin za rok 2023;
b)Uchwały Nr 15/Kr/2024 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin za 2023 rok.
6)podjęcie uchwał:
a)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Łasin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2023;
b)w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2023.

10.Podjęcie uchwał:
1)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2024 rok; 
2)w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty;
3)zmieniającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym dla Miasta i Gminy Łasin na lata 2022 – 2025;
4)w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach oraz kandydatów na strażaka ratownika OSP za udział w szkoleniach;
5)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości; 
6)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
7)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
8)zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
9)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazanie Gminie Gruta zadań Miasta i Gminy Łasin z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego;
10)w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg.
11.Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad III sesji Rady Miejskiej Łasin

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Janusz Heinrich (21 czerwca 2024)
Opublikował: Bartosz Żmuda (21 czerwca 2024, 09:40:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 195