Zarządzenie Nr 232/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 28 lutego 2020 roku. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych w Łasinie.

Na  podstawie  art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 r., poz.65 z późn.zm.)  oraz art. 30 ust. 2  pkt 3 ustawy  z dnia  08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r.,poz.506 z  późn. zm.), zarządzam co następuje :
  

§ 1. 1.  Przeznaczyć do oddania w dzierżawę  w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat n/w nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi położonymi w Łasinie:
-  działkę nr 251 o pow. 0,0082 ha położoną w Łasinie przy ul. Solnej 8 zabudowaną budynkiem mieszkalnym, sklasyfikowaną jako tereny mieszkaniowe. 
        
2. Sporządzić wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę określonych w ust. 1, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 
        
3. Ustalić stawkę czynszu dzierżawnego nieruchomości będących przedmiotem niniejszego zarządzenia w wysokości 2,40 zł za 1 m² .

§ 2.   Wykonanie zarządzenia  powierza się Kierownikowi Referatu  Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami  . 

§ 3.   Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (28 lutego 2020)
Opublikował: Bartosz Żmuda (28 lutego 2020, 13:25:54)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (28 lutego 2020, 13:31:40)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 745