Założenia do planu zaopatrzenia Miasta i Gminy Łasin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2027

Uchwała nr XXIX/188/2013
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 27 listopada 2013

w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia Miasta i Gminy Łasin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2027"

Na podstawie art. 19 ust.8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.1059 z późn.zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się „Założenia do planu zaopatrzenia Miasta i Gminy Łasin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2027", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin (18 lipca 2016)
Opublikował: Bartosz Żmuda (18 lipca 2016, 09:22:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 650