Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2010 r.
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert (79kB) pdf
_______________________________________________


W związku z faktem, że ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin o otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci  i młodzieży w 2010 r. umieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Łasin w zakładce Aktualności, a nie w zakładce Konkursy, co spowodować mogło utrudnienie w odnalezieniu ogłoszenia termin składania ofert przesuwa się
na dzień 19 kwietnia 2010 r.Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

 
ogłasza otwarty konkurs ofert
 
na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2010 r.
 
 
1. Rodzaj zadania.                                                                                                                                                                                                    
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łasin.
Uczestnikami wypoczynku będą dzieci i młodzież w wieku od 10 do 16 lat.
Liczba uczestników co najmniej 55.
Czas trwania wypoczynku (łącznie z dojazdem i powrotem ) 14 dni.
Transport zapewnia gmina.
 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie zadania wynosi 42.900 zł.
 
3. Zasady przyznawania dotacji.

Zlecenie realizacji zadania publicznego i udzielenie dotacji nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późń. zm.)
Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złoży w terminie prawidłowo opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 27 grudnia 2005 r.  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania   z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Formularze ofert dostępne są  u Kierownika Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Łasin na stronie http://bip.lasin.pl/.
 
4. Terminy i warunki realizacji zadania.

Zadanie powinno być zrealizowane w okresie ferii letnich 2010 r.
Zadanie musi być zrealizowane zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,  a także zasad jego organizowania i nadzorowania ( Dz. U. Nr 12, poz. 67,  Nr 18, poz. 102, z 2009 r. Nr 218, poz. 1696)).
 
5. Terminy składania ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą na adres :
Urząd Miasta i Gminy Łasin ul. Radzyńska 2   86-320 Łasin
lub złożyć osobiście w sekretariacie urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”otwarty konkurs ofert - organizacja wypoczynku 2010” w terminie do 19.04.2010 r.
W przypadku przesyłania oferty pocztą decyduje data stempla pocztowego.
 
6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
 

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert. Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa. Wyboru oferty dokona Burmistrz Miasta  i Gminy Łasin.
Rozstrzygnięcie konkursu podane zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Łasin na stronie  http://bip.lasin.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy w Łasinie. Oferent, którego oferta zostanie wybrana otrzyma niezwłocznie zawiadomienie o wyborze oferty określające termin i miejsce zawarcia umowy.
Przy dokonywaniu wyboru ofert stosowane będą następujące kryteria:
-  możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialno-techniczną,              
   zasoby kadrowe;
-  atrakcyjność formy wypoczynku;
-  koszt realizacji zadania przypadającego na 1 uczestnika;
-  deklarowany udział środków własnych i środków z innych źródeł w stosunku do dotacji;
-  doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju.
 
7. Informacja na temat zrealizowanych przez gminę Łasin zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości przekazanych dotacji.

W 2009 r. na zadania z zakresu wypoczynku  dzieci i młodzieży  gmina  przeznaczyła  kwotę 54 001,77 zł, w tym wysokość udzielonej dotacji wynosiła 43 000 zł.
 
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Maria Ewertowska tel. 056 4665043


Pliki do pobrania :

Wzór oferty (43kB) word

Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy (15 marca 2010)
Opublikował: Bartosz Żmuda (15 kwietnia 2010, 08:05:38)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (30 marca 2017, 14:18:56)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2506

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij