Zawiadamiam, że III sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Projektowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji
a)stwierdzenie kworum,
b)wyznaczenie sekretarza obrad,
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Miejskiej Łasin.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.
6.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
7.Podjęcie uchwał:
1)Nr III/12/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2019 rok;
2)Nr III/13/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2019-2033;
3)Nr III/14/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
4)Nr III/15/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
5)Nr III/16/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Łasin na rok 2019;
6)Nr III/17/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta i Gminy Łasin na lata 2019-2023;
7)Nr III/18/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie Łasin na lata 2019-2021;
8)Nr III/19/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Łasin na lata 2019-2023;
9)Nr III/20/2018 w zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łasin;
10)Nr III/21/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok;
11)Nr III/22/2018 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków;
12)Nr III/23/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy;
13)Nr III/24/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku;
14)Nr III/25/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Łasin;
15)Nr III/26/2018 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego zlokalizowanego przy drodze krajowej nr 16 w miejscowości Szczepanki.
16)Nr III/27/2018 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin instrumentem płatniczym
8.Wolne wnioski i zapytania.
9.Zakończenie obrad III sesji Rady Miejskiej.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Rafał Radacki

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (19 grudnia 2018)
Opublikował: Bartosz Żmuda (19 grudnia 2018, 13:48:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 884