Zawiadamiam, że IV sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

Projektowany porządek obrad:
1.      Otwarcie obrad sesji
a)      stwierdzenie kworum,
b)      wyznaczenie sekretarza obrad,
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Miejskiej Łasin.
4.      Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
5.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.
6.      Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Miejskiej Łasin.
7.      Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
8.      Podjęcie uchwał:
1)      Nr IV/28/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2019 rok;
2)      Nr IV/29/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie;
3)      Nr IV/30/2019 w sprawie ustalenia stawek opłat za usługę serwisową związaną z eksploatacją przydomowych oczyszczalni ścieków będących własnością Miasta i Gminy Łasin;
4)      Nr IV/31/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Łasinie;
5)      Nr IV/32/2019 w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
6)      Nr IV/33/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
9.      Wolne wnioski i zapytania.
10.  Zakończenie obrad IV sesji Rady Miejskiej.
 
 
 Przewodniczący
 Rady Miejskiej                                                              
/-/ Rafał Radacki

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (23 stycznia 2019)
Opublikował: Joachim Grabowski (25 stycznia 2019, 07:49:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 808