Zawiadamiam, że VII sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Projektowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad sesji
2.Stwierdzenie kworum,
3.Wyznaczenie sekretarza obrad,
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Miejskiej Łasin.
6.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
7.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.
8.Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Miasta i Gminy Łasin.

9.Sprawozdania:
1)z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie za rok 2018;
2)z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta i Gminy Łasin 2018;
3)z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Łasin 2018;
4)z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasinie 2018.
10.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

11.Podjęcie uchwał:

1)Nr VII/42/2019 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin;
2)Nr VII/43/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
3)Nr VII/44/2019 w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
4)Nr VII/45/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
5)Nr VII/46/2019 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie Miasta i Gminy Łasin;
6)Nr VII/47/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie;
7)Nr VII/48/2019 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Goczałki.

12.Wolne wnioski i zapytania.
13.Zakończenie obrad VII sesji Rady Miejskiej.

Jednocześnie informuję, że posiedzenie wspólnych komisji Rady Miejskiej odbędzie się  w dniu 15 kwietnia 2019 r.  o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Radacki

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (11 kwietnia 2019)
Opublikował: Bartosz Żmuda (11 kwietnia 2019, 11:47:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 844