Zawiadamiam, że VIII sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Projektowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad sesji
1)stwierdzenie quorum;
2)wyznaczenie sekretarza obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z obrad VII sesji Rady Miejskiej.
4.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej:
a)o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
b)o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych za  rok 2018.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
6.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
7.Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2018.
1)debata radnych nad raportem;
2)debata mieszkańców gminy nad raportem;
3)podjęcie uchwały o udzieleniu wotum zaufania - Uchwała Nr VIII/50/2019.
8.Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z tytułu wykonania budżetu za rok 2018, przedstawienie:
1)sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2018 rok;
2)uchwały Nr 1/S/2019 Składu Orzekającego Nr 4 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018  rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy;
3)opinii Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łasin z dnia 20 maja 2019  r. w sprawie oceny wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za rok 2018 ;
4)dyskusja nad sprawozdaniami;
5)odczytanie:
a)wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łasin z dnia 20 maja 2019 r. o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin za rok 2018;
b)Uchwały Nr 19/Kr/2019  Składu Orzekającego Nr 4 RIO w Bydgoszczy z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin za 2018 rok.

6)podjęcie uchwał:
a)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Łasin za  rok 2018 - Uchwała Nr VIII/51/2019;
b)w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin absolutorium z tytułu wykonania budżetu na  rok 2018 - Uchwała Nr VIII/52/2019.
9.Podjęcie uchwał :
1)Nr VIII/53/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Mechowa w Łasinie za 2018 rok; 
2)Nr VIII/54/2019 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2019 rok;
3)Nr VIII/55/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2019-2033;
4)Nr VIII/56/2019 w sprawie udzielenia dotacji Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” z siedzibą w Łasinie;
5)Nr VIII/57//2019 w sprawie określenia wzoru wniosku wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego;
6)Nr VIII/58/2019 w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin;
7)Nr VIII/59/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
8)Nr VIII/60/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat;
9)Nr VIII/61/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa;
10)Nr VIII/62/2019 w sprawie określenia górnej  stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości płynnych na terenie Miasta i Gminy Łasin;
11)Nr VIII/63/2019 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Łasin;
12)Nr VIII/64/2019 w sprawie podziału Sołectwa Kozłowo i utworzenia Sołectwa Święte i Sołectwa Kozłowo.

10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej Łasin.

Jednocześnie informuję, że posiedzenie wspólnych komisji Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 900  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Radacki

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (5 czerwca 2019)
Opublikował: Bartosz Żmuda (5 czerwca 2019, 12:41:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 493