Zawiadamiam, że IX sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 18 lipca 2019 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Projektowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji
2.Stwierdzenie kworum,
3.Wyznaczenie sekretarza obrad,
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Miejskiej Łasin.
6.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
7.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.
8.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
9.Podjęcie uchwał:
1)Nr IX/67/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łasin na lata 2019-2022;
2)Nr IX/68/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na rok 2019;
3)Nr IX/69/2019 w zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2019-2033;
4)Nr IX/70/2019 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach;
5)Nr IX/71/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku;
6)Nr IX/72/2019 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty;
7)Nr IX/73/2019 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łasin.
8)Nr IX/74/2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu;
9)Nr IX/75/2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu;
10)Nr IX/76/2019 w sprawie ustanowienia lokalnego programu Miasta i gminy Łasin „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2019.
10.Wolne wnioski i zapytania.
11.Zakończenie obrad IX sesji Rady Miejskiej.

Jednocześnie informuję, że posiedzenie wspólnych komisji Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 18 lipca 2019 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej             
Rafał Radacki

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (12 lipca 2019)
Opublikował: Bartosz Żmuda (12 lipca 2019, 10:45:28)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (12 lipca 2019, 10:49:21)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 593