Zawiadamiam, że XI sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 2 października 2019 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Projektowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołów z obrad X sesji Rady Miejskiej.
5.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2019 roku.
8.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

9.Podjęcie uchwał:
1)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na rok 2019;
2)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2019-2033;
3)w sprawie udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Łasin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania;
4)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
5)uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gminy Łasin na lata 2016-2023;
6)uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gminy Łasin na lata 2016-2023;
7)uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
8)uchylająca uchwałę w sprawie  określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji;
9)w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023;
10)w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 2 w Jankowicach;
11)w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli;
12)w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łasin.

10.Wolne wnioski i zapytania.
11.Zakończenie obrad XI sesji Rady Miejskiej Łasin.

Jednocześnie informuję, że posiedzenie wspólnych komisji Rady Miejskiej odbędzie się
w dniu 2 października 2019 r. o godz.9 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (25 września 2019)
Opublikował: Bartosz Żmuda (25 września 2019, 14:49:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1685