Zawiadamiam, że XIII sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Zapraszam na XIII sesję Rady Miejskiej Łasin w dniu 18 grudnia 2019 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

 Projektowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad sesji.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołów z obrad XII sesji Rady Miejskiej.
5.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
8.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2020r.;
2)w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2020-2033;
3)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2019r.;
4)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie;
5)w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” w Starym Błonowie;
6)w sprawie przystąpienia do lokalnego programu Miasta i Gminy Łasin „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 na rok 2020;
7)w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Łasin na rok szkolny 2019/2020;
8)w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Łasin na rok 2020;
9)w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Łasin na lata 2019-2023;
10)w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Łasin;
11)zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności;

9.Wolne wnioski i zapytania
10.Zakończenie obrad XIII sesji Rady Miejskiej Łasin.

Jednocześnie informuję, że posiedzenie wspólnych komisji Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 r. o godz. 10 30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (11 grudnia 2019)
Opublikował: Bartosz Żmuda (11 grudnia 2019, 14:54:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 743