Zawiadamiam, że XIV sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Zapraszam na XIV sesję Rady Miejskiej Łasin w dniu 25 lutego 2020 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

Projektowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Miejskiej.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Sprawozdania:
1)z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie za rok 2019;
2)z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Miasta i Gminy Łasin za rok 2019;
3)z realizacji gminnego programu wspierania rodziny za rok 2019;
4)z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy Łasin 2019r.;
5)z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Łasinie 2019 r.
8.Zapoznanie Rady Miejskiej z planami pracy na 2020r. Komisji Stałych Rady.
9.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
10.Podjęcie uchwał:
1)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2020 rok;
2)w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej oraz organizacyjnej szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łasin;
3)w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych;
4)w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów;
5)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
6)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
7)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
8)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
9)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
10)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
11)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
12)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
13)w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zbycie na rzecz najemcy;
14)w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków;
15)w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych Miasta i Gminy Łasin;
16)w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łasin;
17)w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie.

11.Wolne wnioski i zapytania.
12.Zakończenie obrad XIV sesji Rady Miejskiej Łasin.                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Jednocześnie informuję, że posiedzenie wspólnych komisji Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (18 lutego 2020)
Opublikował: Bartosz Żmuda (18 lutego 2020, 13:11:35)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (24 lutego 2020, 12:01:43)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1204