Zawiadamiam, że XXII sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 17 grudnia 2020 r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

      Projektowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Miejskiej.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
6.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
7.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2021 rok;
2)w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2021-2023;
3)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2020 rok;
4)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2020-2033;
5)w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej oraz organizacyjnej jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Łasin zaliczanych do sektora finansów publicznych;
6)w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków;
7)w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym
8)w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łasin;
9)w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Łasin;
10)w sprawie zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
11)w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
12)w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
13)w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o na lata 2021-2023;
14)w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łasin;
15)w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Łasin oraz warunków i zasad z ich korzystania z tych przystanków;
16)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
17)w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności;
18) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Łasin na rok 2021;

8.Wolne wnioski i zapytania.
9.Zakończenie obrad XXII sesji Rady Miejskiej Łasin

W celach profilaktycznych z uwagi na zagrożenie rozprzestrzenienia się koronawirusa XXII sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się bez udziału publiczności. Jednocześnie informuję o możliwości oglądania relacji z sesji na stronie www.lasin.sesja.pl.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (11 grudnia 2020)
Opublikował: Bartosz Żmuda (11 grudnia 2020, 14:39:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 744