Zawiadamiam, że XXVII sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Projektowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad sesji.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Miejskiej.
5.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
8.Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2020.
4)debata radnych nad raportem;
5)debata mieszkańców gminy nad raportem;
6)podjęcie uchwały o udzielenie wotum zaufania;
9. Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z tytułu wykonania budżetu za rok 2020, przedstawienie:
1)sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2020 rok;
2)uchwały Nr 2/S/2021 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy;
3)opinii Nr 1/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łasin z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie oceny wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za rok 2020;
4)dyskusja nad sprawozdaniami;
5)odczytanie:
a)wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łasin z dnia 14 czerwca 2021 roku o udzielenie Absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin za rok 2020;
b)Uchwały Nr 15/Kr/2021 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łasin o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin za 2020 rok.
6)podjęcie uchwał:
a)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Łasin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020;
b)w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
10.Podjęcie uchwał:
1)zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemniki o określonej pojemności;
2)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2021 rok; 
3)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Grudziądz w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu;
4)w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Łasin;
5)w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie; 
6)w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Wewnętrznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie;
7)w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Łasin na rok szkolny 2021/2022;
8)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Młyńskiej”, gmina Łasin;
9)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
10)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
11)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
12)w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej;
13)w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zbycie na rzecz najemcy;
11.Wolne wnioski i zapytania.
12.Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej Łasin. 

W celach profilaktycznych z uwagi na zagrożenie rozprzestrzenienia się koronawirusa XXVII sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się bez udziału publiczności. Jednocześnie informuję o możliwości oglądania relacji z sesji na stronie www.lasin.sesja.pl.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (18 czerwca 2021)
Opublikował: Bartosz Żmuda (18 czerwca 2021, 12:07:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1100