Zawiadamiam, że XXXVIII sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Projektowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej.
5.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
8.Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2021.
1)debata radnych nad raportem;
2)debata mieszkańców gminy nad raportem;
3)podjęcie uchwały o udzielenie wotum zaufania;

9. Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z tytułu wykonania budżetu za rok 2021, przedstawienie:
1)sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2021 rok;
2)uchwały Nr 2/S/2022 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy;
3)opinii Nr 1/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie oceny wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za rok 2021;
4)dyskusja nad sprawozdaniami;
5)odczytanie:
a)wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 czerwca 2022 roku o udzielenie Absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin za rok 2021;
b)Uchwały Nr 10/Kr/2022 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie opinii o wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łasin o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin za 2021 rok.
6)podjęcie uchwał:
a)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Łasin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021;
b)w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

10.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie za2021 rok;
2)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2022 rok; 
3)zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2022-2033;
4)w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Łasin;
5)zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Gospodarki, Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Łasin; 
6)w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie;
7)w sprawie powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie;
8)zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowo w Łasin;
9)w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Łasin na rok szkolny 2022/2023;
10)w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin i warunków udzielania bonifikaty.

11.Wolne wnioski i zapytania.
12.Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej Łasin

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Janusz Heinrich (15 czerwca 2022)
Opublikował: Bartosz Żmuda (15 czerwca 2022, 12:26:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 426