Zawiadamiam, że XLIII sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

Projektowany porządek sesji:
1.Otwarcie sesji Rady.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza sesji.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku sesji.
4.Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej.
5.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

8.Podjęcie uchwał:
1)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2022 rok;
2)zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2022-2033;
3)w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grudziądzkiego;
4)w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie na lata 2022-2024;
5)w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Łasin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok;
6)w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łasin;
7)zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli;
8)w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;
9)zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym;
10)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
11)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
12)w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą - Miasto Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

9.Informacja w sprawie podatku rolnego oraz podatku leśnego.
10.Wolne wnioski i zapytania.
11.Zakończenie XLIII sesji Rady Miejskiej Łasin.
                                                                         
Informuję o możliwości oglądania relacji z sesji na stronie www.lasin.sesja.pl.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Janusz Heinrich (18 listopada 2022)
Opublikował: Bartosz Żmuda (18 listopada 2022, 10:53:43)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (18 listopada 2022, 10:57:35)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 496