Zawiadamiam, że XLVI sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 9 lutego 2023r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

Projektowany porządek sesji:

1. Otwarcie sesji Rady.
2. Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza sesji.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
7. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
8. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok;
2) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2023-2033;
3) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy;
4) zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku;
5) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;
6) w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem obchodów jubileuszu 725-lecia nadania praw miejskich Miastu Łasin;
7) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łasin;
8) w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Łasin;
9) w sprawie likwidacji ośrodka wsparcia „Klub Senior+” na terenie Miasta Łasin;
10)  w sprawie likwidacji ośrodka wsparcia „Klub Senior+” w Starym Błonowie.

9. Przedstawienie Radzie Miejskiej sprawozdań z działalności za rok 2022 oraz zapoznanie z planami pracy na rok 2023 Komisji Rady.  
10.  Wolne wnioski i zapytania.
11.  Zakończenie XLVI sesji Rady Miejskiej Łasin.

Informuję o możliwości oglądania relacji z sesji na stronie www.lasin.sesja.pl.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Janusz Heinrich (31 stycznia 2023)
Opublikował: Bartosz Żmuda (31 stycznia 2023, 13:10:40)

Ostatnia zmiana: Joachim Grabowski (3 lutego 2023, 08:14:58)
Zmieniono: zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 461