Zawiadamiam, że XLVII sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 22 marca 2023 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

Projektowany porządek sesji:

1.Otwarcie sesji Rady.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza sesji.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku sesji.
4.Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej.
5.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

8.Podjęcie uchwał:
1)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok;
2)zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2023-2033;
3)zmieniającej Statut Gminy Łasin;
4)w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok;
5)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
6)w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków;
7)w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
8)w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Łasin oraz warunków i zasad korzystania z nich;
9)w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.

9.Przedstawienie Radzie Miejskiej sprawozdań za rok 2022:
1)z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie;
2)z działalności Klubów Senior+ na terenie Miasta i Gminy Łasin;
3)z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach wraz z mieszkaniem chronionym wspieranym;
4)z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie;
5)z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łasinie;
6)z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Łasinie;
7)z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta i Gminy Łasin;
8)z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym w Mieście i Gminie Łasin.

10.Wolne wnioski i zapytania.
11.Zakończenie XLVII sesji Rady Miejskiej Łasin.
                                                                         
Informuję o możliwości oglądania relacji z sesji na stronie www.lasin.sesja.pl.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Janusz Heinrich (14 marca 2023)
Opublikował: Bartosz Żmuda (14 marca 2023, 14:31:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 378