Zawiadamiam, że L sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 28 września 2023 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Projektowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej.
5.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

8.Podjęcie uchwał:
1)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok;
2)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2023-2033;
3)w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Młyńskiej”, gmina Łasin; 
4)w sprawie wymagań, jakie powinna spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Łasin;
5)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
6)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
7)w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Łasin;
9. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Grudziądzu.
1)wybór Komisji Skrutacyjnej;
2)przedstawienie kandydatów;
3)przeprowadzenie tajnego głosowania;
4)ogłoszenie wyników;
5)podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Grudziądzu

10.Stanowisko w sprawie odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji.

11.Wolne wnioski i zapytania.

12.Zakończenie obrad L sesji Rady Miejskiej Łasin.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Janusz Heinrich (22 września 2023)
Opublikował: Bartosz Żmuda (22 września 2023, 13:56:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 239