Zawiadamiam, że LI sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 8 listopada 2023 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Projektowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad L sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
7. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
8. Podjęcie uchwał:
1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok;
2) w sprawie określania zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia  z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy;
3) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku;
4) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Łasin;
5) w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
6) w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Miasta i Gminy Łasin na lata 2023-2025;
7) w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie na lata 2023-2025;
8) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Łasin;
9) w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Łasin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok;
10) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Łasin;
11) w sprawie rozpatrzenia petycji;
12) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
13) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
9. Informacja w sprawie podatku rolnego oraz podatku leśnego.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad LI sesji Rady Miejskiej Łasin.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Janusz Heinrich (2 listopada 2023)
Opublikował: Joachim Grabowski (2 listopada 2023, 10:11:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 279