Zawiadamiam, że LII sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 19 grudnia 2023 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Projektowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad LI sesji Rady Miejskiej.
5.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

8.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2024 rok;
2)w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2024-2033;
3)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok;
4)w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. na lata 2024-2026;
5)zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach;
6)w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym;
7)w sprawie ustanowienia Lokalnego Programu Miasta i Gminy Łasin „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024;
8)w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę;
9)w sprawie ustanowienia Lokalnego Programu Miasta i Gminy Łasin „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024; 
10)w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubach „Senior+”;
11)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Łasin na lata 2024-2027;
12)w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
13)w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta i Gminy Łasin;
14)w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Łasin do indywidualnego określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
15)w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grudziądzkiego;
16)w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Łasin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok;
17)uchylającej uchwałę nr LI/410/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 listopada 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Łasin.

9.Wolne wnioski i zapytania
10.Zakończenie obrad LII sesji Rady Miejskiej Łasin.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Janusz Heinrich (13 grudnia 2023)
Opublikował: Bartosz Żmuda (13 grudnia 2023, 14:23:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 264