Zawiadamiam, że LIV sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 9 lutego 2024 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Projektowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad LII sesji Rady Miejskiej.
5.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

8.Podjęcie uchwał:
1)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2024 rok;
2)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
9.Przedstawienie Radzie Miejskiej sprawozdań za 2023 rok:
1)z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie;
2)z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łasinie;
3)z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie;
4)z działalności Klubów Senior+ na terenie Miasta i Gminy Łasin;
5)z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z/s w Jankowicach wraz z mieszkaniem chronionym wspieranym;
6)z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Łasinie;
7)z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta i Gminy Łasin;
8)z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym w Łasinie.

10.Wolne wnioski i zapytania.
11.Zakończenie obrad LIV sesji Rady Miejskiej Łasin.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Janusz Heinrich (1 lutego 2024)
Opublikował: Bartosz Żmuda (1 lutego 2024, 14:16:14)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (1 lutego 2024, 14:58:54)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 196