Zawiadamiam, że LV sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 14 marca 2024 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Projektowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad LIV sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
7. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
8. Podjęcie uchwał:
1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2024 rok;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2024-2033;
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Grudziądz w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu;
4) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania;
5) w sprawie przyznania dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Barbary w Świętem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
6) w sprawie przyznania dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
7) w sprawie przyznania dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Wawrzyńca Męczennika w Szczepankach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
8) w sprawie przyznania dotacji celowej Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych” w Łasinie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
9) w sprawie przyznania dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
10) w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin;
11) w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łasin na rok 2024;
12) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Łasinie przy ul. Rynek 4 na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Łasin;
13) w sprawie uznania wniosku za zasadny i przekazania według właściwości do Burmistrza Miasta i Gminy Łasin.
9. Wolne wnioski i zapytania.10. Zakończenie obrad LV sesji Rady Miejskiej Łasin.
10. Zakończenie obrad LVsesji Rady Miejskiej Łasin.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Janusz Heinrich (8 marca 2024)
Opublikował: Joachim Grabowski (8 marca 2024, 12:31:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 184