2008

FN-ZP.341-pn06/2008


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez gminę – Miasto i Gmina Łasin postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację polegającej na pokryciu nawierzchni masą asfaltową drogi gminnej tłuczniowej Łasin-Szonowo Szlacheckie o dł. 3.900 mb.
Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Pracownia Urbanistyczno – Architektoniczno – Budowlana
Zespół Projektowy
mgr inż. Waldemar Wojciechowski
ul. Moniuszki 12
63-400 Ostrów Wielkopolski

Oferta została złożona zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Oferent załączył wymagane dokumenty .
Cena zamówienia: 29.890,00 PLN brutto

Pozostałe oferty:

1.Zespół Projektowania , Nadzoru
i Usług Consultingowych
„INŻGRÓD”
ul. Kulerskiego 16/41
86-300 Grudziądz
Oferta została złożona zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Oferent załączył wymagane dokumenty .
Cena zamówienia: 109.800,00 PLN brutto

2. Firma Projektowo Usługowa
JACZUN
Aleksandra Jaczun
ul. Bema 16/8
87-100 Toruń
Oferta została złożona zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Oferent załączył wymagane dokumenty .
Cena zamówienia: 124.147,20 PLN brutto

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta złożona przez Wykonawcę:
Pracownia Urbanistyczno – Architektoniczno – Budowlana Zespół Projektowy mgr inż. Waldemar Wojciechowski, ul. Moniuszki 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski
była ofertą w niniejszym postępowaniu z ceną najniższą
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

Franciszek Kawski


Data publikacji: 2 kwietnia 2008r.

FN-ZP.341-pn04/08


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29.01. 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję ,że prowadzone przez Miasto i Gminę Łasin, Łasin, ul. Radzyńska 2

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na

„Opracowanie dokumentacji projektowej przydomowej oczyszczalni ścieków –rektor biologiczny typoszereg BIOPAN 25 w miejscowości Zawda”

w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

Uzasadnienie

Cena oferty wykonawcy ECOKUBE Technologie Ochrony Środowiska, ul. Sienkiewicza 55, 90-009 ŁÓDŹ, którą Zamawiający uznał za ofertę najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu wynosi: 10.980,00 PLN brutto przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zamówienia jest niższa niż cena oferty Wykonawcy ECOKUBE i wynosi 8.000,00 PLN. Zamawiający nie posiada i nie zabezpieczył wyższych środków na sfinansowanie zamówienia, dlatego konieczne było unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

Franciszek KawskiData publikacji: 2 kwietnia 2008r.

FN-ZP.341-pn05/08ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez gminę – Miasto i Gmina Łasin postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w wsi Przesławice.
Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej ofertę złożoną przez Wykonawcę:

HYDROTERM
Zygmunt Biernacki
85-438 Bydgoszcz,
ul. Grunwaldzka 235
NIP 554-102-05-83, Regon 091251790

Oferta została złożona zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Oferent załączył wymagane dokumenty .
Cena zamówienia: 34.770,00 PLN PLN. słownie: trzydzieściczterytysiącesiedemsetsiedemdziesiątzł brutto 00/100

Pozostałe oferty:

BIURO –INWESTYCYJNO PROJEKTOWE
1.„INEKO”
Jerzy Kujawski
Pracownia Inwestycyjno Projektowa
ul. Ostródzka
inż. Jerzy Kujawski
ul,. Ostródzka 53
14-200 Iława
Oferta została złożona zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Oferent załączył wymagane dokumenty .
Cena zamówienia: 35.990,00 PLN brutto

2. .Tadeusz Ties
ul. Gałczyńskiego 22
86-300 Grudziądz
Oferta została złożona zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Oferent załączył wymagane dokumenty .
Cena zamówienia: 40.260,00 PLN brutto
3. „RING”
Dawid Bujwicki
ul. Radzymińska 44/10
15-863 Białystok
Oferta została złożona zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Oferent załączył wymagane dokumenty .
Cena zamówienia: 75.640,00 PLN brutto
4. Przedsiębiorstwo
Projektowo Wykonawcze
„INSTPROJBUD” Sp. z o.o.
ul. Tczewska 16
85-382 Bydgoszcz
Oferta została złożona zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Oferent załączył wymagane dokumenty .
Cena zamówienia: 85.400,00 PLN brutto

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta złożona Pr zez Wykonawcę:

HYDROTERM Zygmunt Biernacki , ul. Grunwaldzka 235 85-438 Bydgoszcz,
była ofertą w niniejszym postępowaniu z ceną najniższą
Cena stanowiła 100% kryterium wyboru.
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

Franciszek Kawski


Data publikacji: 1 kwietnia 2008r.

FN-ZP.341-03/08ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez gminę – Miasto i Gmina Łasin postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej we wsi Nowe Mosty o długości 1000 mb Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Biuro Inwestycyjno – Projektowe Tadeusz Ties
ul. Gałczyńskiego 22
86-300 Grudziądz


Oferta została złożona zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Oferent załączył wymagane dokumenty .
Cena zamówienia: 6.100,00 PLN brutto

Pozostałe oferty:
Nie złożono

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta złożona przez Wykonawcę:
Biuro Inwestycyjno – Projektowe Tadeusz Ties, ul. Gałczyńskiego 22, 86-300 Grudziądz
była ofertą w niniejszym postępowaniu z ceną najniższą
Podpisanie umowy nastąpi w dniu 21 marca o godz. 10: 00 w siedzibie Zamawiającego, pok. 22

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

Franciszek Kawski


Data publikacji: 17 marca 2008r.

FN-ZP.341-01/08
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez gminę – Miasto i Gmina Łasin postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie wiosennych i jesiennych remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej masą mineralno – asfaltową z recyklera dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Łasin. Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „DROBUD” Sp.J.
ul. Głowackiego 20
87-140 Chełmża

Oferta została złożona zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Oferent załączył wymagane dokumenty .

Cena zamówienia: 140.829,48 PLN brutto

Oferta uzyskała maksymalna liczbę punktów: 100

Pozostałe oferty:

1.Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 61
87-200 Wąbrzeźno

Oferta została złożona zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Oferent załączył wymagane dokumenty .
Cena zamówienia: 175.375,00 PLN brutto
Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów: 69,24 pkt.

2. Przedsiębiorstwo Robót Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4
86-300 Grudziądz

Oferta została złożona zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Oferent załączył wymagane dokumenty .
Cena zamówienia: 183.000,00 PLN brutto

3
. Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane Sp z o.o.
ul. Długa 27
87-300 Brodnica

Oferta została złożona zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Oferent załączył wymagane dokumenty .
Cena zamówienia: 333.975,00 PLN brutto

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta złożona przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „DROBUD” Sp. J. ul. Głowackiego 20
87-140 Chełmża

była ofertą w niniejszym postępowaniu z ceną najniższą
Cena stanowiła 100% kryterium wyboru.

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

Franciszek Kawski

Data publikacji: 13 marca 2008r.

FN-ZP.341-pn02/08
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYNiniejszym informuję, iż w prowadzonym przez gminę – Miasto i Gmina Łasin postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 1)Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację drogi gminnej Goczałki- Święte na długości 1150 mb. celem wystąpienia z wnioskiem o dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
2)Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na utwardzenie placu na terenie Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach.
Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR ,
87-100 Toruń, ul. Batorego 43/49
NIP 879-000-10-20
Regon 010576436

Oferta została złożona zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Oferent załączył wymagane dokumenty .

Cena zamówienia: 8.601,00 PLN. słownie: osiemtysięcysześćsetjeden zł 00/100 zł brutto

Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów: 100

Pozostałe oferty:
Nie złożono innych ofert

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta złożona przez Wykonawcę:
Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR ,
87-100 Toruń, ul. Batorego 43/49

była ofertą w niniejszym postępowaniu z ceną najniższą
Cena stanowiła 100% kryterium wyboru.
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

Franciszek Kawski

Data publikacji: 7 marca 2008r.

FN:341-22 pn/2007
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez gminę – Miasto i Gmina Łasin postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na malowanie i cyklinowanie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Remontowo-Budowlany REM – BUD Sp.j.
Matczyński, Kosiński, Rybicki
ul. Dąbrowskiego 15
86-300 Grudziądz
Oferta została złożona zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Oferent załączył wymagane dokumenty .
Cena zamówienia: 87.911,75 zł brutto
Oferta uzyskała maksymalna liczbę punktów: 100

Pozostałe oferty:

PARKIETY
Bożena Plona.
ul. Wyszyńskiego 11/21
18-300 Zambrów

Oferta została złożona zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Oferent załączył wymagane dokumenty .
Cena zamówienia: 126.967,64 zł brutto
Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów: 69,24 pkt.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta złożona przez Wykonawcę:
Zakład Remontowo-Budowlany REM – BUD Sp.j.
Matczyński, Kosiński, Rybicki

była ofertą w niniejszym postępowaniu z ceną najniższą
Cena stanowiła 100% kryterium wyboru.


Data publikacji: 18 stycznia 2008r.
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

Franciszek Kawski

Wytworzył: . (16 lipca 2008)
Opublikował: Bartosz Żmuda (16 lipca 2008, 11:33:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5114

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij