Przetargi

FN-ZP.341-pn07/08
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Miasto i Gmina Łasin
86-320 Łasin, ul. Radzyńska 2
tel. 056 466 5041,5043 , www.lasin.pl, e-mail: umig@lasin.pl


zgodnie z art. 40 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 206 tys. euro na:
Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla sieci dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta Łasina wraz z jego zatwierdzeniem w organie zarządzającym ruchem

Przedmiot zamówienia: 74.23.20.00-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia są prace projektowe, które powinny zawierać następujący zakres opracowania:
1. pozyskanie map w wersji cyfrowej z Ośrodka Geodezji Starostwa Powiatowego w Grudziądzu
2. inwentaryzacja istniejącego oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa drogowego
3. przeprojektowanie istniejącej organizacji ruchu z uwzględnieniem uwag i wniosków zamawiającego w zakresie oznakowania, parkingów, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
4. Przeprowadzenie konsultacji społecznych przed przystąpieniem do projektowania i po sporządzeniu projektu przed jego zatwierdzeniem
5. Zatwierdzenie projektu w organie zarządzającym ruchem po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i opinii
6. Kosztorysy inwestorskie, przedmiar robót
7. Program funkcjonalno - użytkowy
8. Zestawienie ilości i obliczenie wartości nakładów
9. Dokumentację techniczną należy opracować z podziałem na trzy etapy, w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej, w 4 egz. dokumentacji projektowej, 1 egz. kosztorysu inwestorskiego, 2 egz. przedmiaru robót, 2 egz. przedmiaru ofertowego, 1 egz. szczegółowych specyfikacji technicznych, 2 egz. dokumentacji z pomiarów natężenia ruchu.
- Realizacja prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia dzieli się na etapy:
-I etap - wykonanie pomiarów natężenia ruchu pojazdów i pieszych oraz wizualnej ocena zachowań pojazdów i pieszych w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, i przedstawienie wniosków z ww. pomiarów.
- II etap - koncepcja ulic jednokierunkowych i dwukierunkowych - 60 dni od dnia podpisania umowy.
- III etap - koncepcja wprowadzenia środków bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu drogowego oraz zmian w istniejącym oznakowaniu - 90 dni od dnia podpisania umowy.

Projekt powinien zawierać szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla:

1) znaków drogowych pionowych;
2) znaków drogowych poziomych;
3) sygnałów drogowych;
4) urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Projekt należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać:

-ze strony internetowej Zamawiającego: www.lasin.pl
-w siedzibie Zamawiającego, pok. 21 w godz. 8: 00 – 14:00
-drogą pocztową na pisemny wniosek Wykonawcy, z zaliczeniem pocztowym

Składanie ofert częściowych: nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Składanie ofert wariantowych: nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: w terminie 100 dni od daty podpisania umowy.

Warunki wymagane od wykonawców:

1. Spełniają warunki art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
3. Spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- min. 1 osoba która ma uprawnienia projektowe w specjalności budownictwo drogowe lub inżynieryjno-drogowe oraz posiada zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, z ważnością na dzień otwarcia ofert,
-wykonali minimum 10 usług projektowych w branży drogowej bezpośrednio dla inwestora, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, w tym co najmniej 2 prace projektowe powyżej 20.000,00 zł oraz min. 3 prace z zakresu inżynierii ruchu). Dla wszystkich usług projektowych należy podać ich wartości, daty i zleceniodawcę oraz załączyć dokumenty potwierdzające że usługi te zostały wykonane należycie (np. list referencyjny).
- spełniają pozostałe warunki wymienione w SIWZ.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 PLN w jednej z form określonych w art.45 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Rachunek bankowy Zamawiającego: BS Łasin 33 9500 0008 0000 0143 2000 0004
Ocena spełniania warunków udziału dokonana zostanie zgodnie z formuła „spełnia” – „nie spełnia”, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena brutto– 100 %.

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2, pok. 20 (sekretariat),w terminie do dnia 12 maja 2008 roku do godziny 14:00.
Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie jest przewidywana
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie jest przewidywany
Informacja o aukcji elektronicznej: nie jest przewidywana
Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2 (sala konferencyjna),
12 maja 2008 roku o godzinie 14:05
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
Franciszek Kawski
Data publikacji 25 kwiecień 2008 r

FN-ZP.341-pn06/08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Miasto i Gmina Łasin
86-320 Łasin, ul. Radzyńska 2
tel. 056 466 5041,5043 , www.lasin.pl, e-mail: umig@lasin.pl

zgodnie z art. 40 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 211 tys. euro na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację polegającej na pokrycie nawierzchni masą asfaltową drogi gminnej tłuczniowej Łasin-Szonowo Szlacheckie o dł. 3.900 mb.

Przedmiot zamówienia: 74.23.20.00-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia są prace projektowe, które powinny zawierać następujący zakres opracowania:
1. Opis techniczny
2. Kosztorys inwestorski i kosztorys ślepy
3. Odtworzenie rowów przydrożnych i przepustów
4. Raport oddziaływania na środowisko wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia- jeżeli będzie wymagany
5. Przygotowanie kompletnej dokumentacji dotyczącej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji pozwolenia na budowę lub do zgłoszenia budowlanego.
6. Przekrój drogi
7. Uzyskanie materiałów geodezyjnych do projektowania
8. Wypis z rejestru gruntów
Dokumentacja winna być sporządzona zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
Dokumentacja winna być sporządzona w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać:

-ze strony internetowej Zamawiającego: www.lasin.pl
-w siedzibie Zamawiającego, pok. 21 w godz. 8: 00 – 14:00
-droga pocztową na pisemny wniosek Wykonawcy, z zaliczeniem pocztowym
Składanie ofert częściowych: nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Składane ofert wariantowych: nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: w terminie 180 dni od daty podpisania umowy.
Warunki wymagane od wykonawców:
1. Spełniają warunki art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
3. Spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Zrealizowali z należytą starannością w ostatnich pięciu latach, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia na usługi projektowe
odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym jak w niniejszym
postępowaniu potwierdzone pozytywnymi referencjami jednostek na rzecz, których były one
zrealizowane.
5.Posiadają uprawnienia do projektowania w zakresie objętym opracowaniem oraz wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Wadium: Zamawiający nie wymaga wadium
Ocena spełniania warunków udziału dokonana zostanie zgodnie z formuła „spełnia” – „nie spełnia”, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena brutto– 100 %.

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2, pok. 20 (sekretariat),w terminie do dnia 31 marca 2008 roku do godziny 14:00.
Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie jest przewidywana
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie jest przewidywany
Informacja o aukcji elektronicznej: nie jest przewidywana
Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2 (sala konferencyjna),
31 marca 2008 roku o godzinie 14:05
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
Franciszek Kawski
Data publikacji 19 marzec 2008 r

FN-ZP.341-pn05/08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Miasto i Gmina Łasin
86-320 Łasin, ul. Radzyńska 2
tel. 056 466 5041,5043 , www.lasin.pl, e-mail: umig@lasin.pl

zgodnie z art. 40 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 206 tys. euro na:

Przedmiot zamówienia: 74.23.20.00-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w wsi Przesławice

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia są prace projektowe, które powinny zawierać następujący zakres opracowania:
1. Projekt budowlany, wykonawczy w zakresie uwzględniającym specyfikacje robót budowlanych spełniający wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
2. Aktualne mapy do celów projektowych
3. Kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ślepe
4. Wymagane uzgodnienia
5. Decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje o środowiskach uwarunkowaniach
6. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierające wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
7. Inne opracowania w przypadku takiej konieczności
Dane do projektowania: wydajności stacji 70 m3 /d, liczba odbiorców -60 przyłączy, wydajność godzinowa na cele bytowe 10-15 m3 /h, wydajność zestawu drugiego stopnia zwiększona na cele ppoż. do 36 m3/h; zbiorniki retencyjne : 80-100 m3 z zapasem 50 m3 na cele ppoż., dezynfekcja podchlorynem sodu, ujęcie wody: nowe pompy głębinowe, rurociągi wznośne, sondy, dobór pomp, remont studni, obudowy typu Lange, ogrodzenie i drogi –bez zmian; energia elektryczna; automatyzacja wszystkich procesów technologicznych, powiadamianie SMS o sytuacjach awaryjnych, sieci zewnętrzne- modernizacja i budowa nowych , nowy budynek z lekkiej obudowy ze świetlikiem w dachu, oświetlenie zewnętrzne, wewnętrzne, wentylacja, instalacja odgromowa,; technologia uzdatniania: aeracja, filtracja dwustopniowa , retencja w ZR, pompowanie w sieć wodociągową
Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, decyzja lokalizacyjną, decyzją środowiskową i obowiązującymi aktualne przepisami ustawy prawo budowlane w raz z aktami wykonawczymi do ustawy.
Dokumentacja winna być sporządzona w 5 egzemplarzach oraz w 2 egz. na płytach CD w formacie PDF .
Zakres i forma dokumentacji projektowej winna być zgodna z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać:

-ze strony internetowej Zamawiającego: www.lasin.pl
-w siedzibie Zamawiającego, pok. 21 w godz. 8: 00 – 14:00
-droga pocztową na pisemny wniosek Wykonawcy, z zaliczeniem pocztowym
Składanie ofert częściowych: nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Składane ofert wariantowych: nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: w terminie 100 dni od daty podpisania umowy
Warunki wymagane od wykonawców:
1. Spełniają warunki art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
3. Spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Zrealizowali z należytą starannością w ostatnich pięciu latach, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia na usługi projektowe
odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym jak w niniejszym
postępowaniu potwierdzone pozytywnymi referencjami jednostek na rzecz, których były one
zrealizowane.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wadium
Ocena spełniania warunków udziału dokonana zostanie zgodnie z formuła „spełnia” – „nie spełnia”, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena brutto– 100 %.

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2, pok. 20 (sekretariat),w terminie do dnia 31 marca 2008 roku do godziny 12:00.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie jest przewidywana
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie jest przewidywany
Informacja o aukcji elektronicznej: nie jest przewidywana
Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2 (sala konferencyjna),
31 marca 2008 roku o godzinie 12:05
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
Franciszek Kawski

Data publikacji 19 marzec 2008 r

FN-ZP.341-pn04/08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Miasto i Gmina Łasin
86-320 Łasin, ul. Radzyńska 2
tel. 056 466 5041,5043 , www.lasin.pl, e-mail: umig@lasin.pl

zgodnie z art. 40 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 211 tys. euro na:

Opracowanie dokumentacji projektowej przydomowej oczyszczalni ścieków – reaktor biologiczny typoszereg BIOPAN 25
Projektowana wydajność – 4,29m3 /d; Obliczeniowe zużycie wody i produkcja ścieków wynosi Qśd = 47 osób mieszkańców budynków x 80l/db = 3,76 m3 /d;
Faktyczna ilość zużycia wody i produkcja ścieków sanitarnych z budynku wynosi - Qśd = 1,38 m3 /d, według odczytów wodomierzy

Przedmiot zamówienia: 74.23.20.00-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia są prace projektowe, które powinny zawierać następujący zakres opracowania:
1. Technologię oczyszczalni ścieków BIOPAN 25
2. Opis techniczny
3. Przedmiot i zakres opracowania
4. Lokalizację oczyszczalni ścieków
5. Ekspertyzę geotechniczną
6. Warunki odprowadzenia wód do odbiornika
7. Obliczenia ilości ścieków i ładunków oraz stężeń zanieczyszczeń w ściekach surowych
8. Ogólną charakterystykę oczyszczalni ścieków BIOPAN
9. Charakterystykę technologiczną i techniczną projektowanej oczyszczalni i dobór urządzeń, w tym zasilanie w energię elektryczną
10. Wytyczne wykonania obiektów oczyszczalni
11. Instrukcje montażu
12. Warunki zabudowy
13. Uzgodnienia – niezbędne uzgodnienia wymagane przepisami
14. Operat wodno-prawny
15. Przedmiary robót
16. Kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ślepe
17. Wymagane uzgodnienia
18. Wykaz właścicieli i władających działkami ewidencyjnymi wraz z aktualnymi adresami właścicieli działek
19. Aktualne mapy do celów projektowych
20. Wpływ oczyszczalni na otoczenie i strefa ochrony sanitarnej

Dokumentacja winna być sporządzona zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w zakresie i formie określonej przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do powołanej ustawy
Dokumentacja projektowa winna być sporządzona zgodnie z art.29-33 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać:

-ze strony internetowej Zamawiającego: www.lasin.pl
-w siedzibie Zamawiającego, pok. 21 w godz. 8: 00 – 14:00
-drogą pocztową na pisemny wniosek Wykonawcy, z zaliczeniem pocztowym
Składanie ofert częściowych: nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Składane ofert wariantowych: nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: w terminie 90 dni od daty podpisania umowy.

Warunki wymagane od wykonawców:

1. Spełniają warunki art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
3. Spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wadium
Ocena spełniania warunków udziału dokonana zostanie zgodnie z formuła „spełnia” – „nie spełnia”, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena brutto– 100 %.

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2, pok. 20 (sekretariat),w terminie do dnia 10 marca 2008 roku do godziny 11:00.
Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie jest przewidywana
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie jest przewidywany
Informacja o aukcji elektronicznej: nie jest przewidywana
Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2 (sala konferencyjna),
10 marca 2008 roku o godzinie 11:05
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
Franciszek Kawski
Data publikacji 27 luty 2008 r /Modyfikacja 4 marca 2008 r

FN-ZP.341-pn03/08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Miasto i Gmina Łasin
86-320 Łasin, ul. Radzyńska 2
tel. 056 466 5041,5043 , www.lasin.pl, e-mail: umig@lasin.pl

zgodnie z art. 40 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 211 tys. euro na:

Przedmiot zamówienia: 74.23.20.00-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej we wsi Nowe Mosty długości 1000 mb.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiot zamówienia są prace projektowe, które powinny zawierać następujący zakres opracowania:
1. Projekt budowlany, wykonawczy w zakresie uwzględniającym specyfikacje robót budowlanych spełniający wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
2. Aktualne mapy do celów projektowych
3. Przedmiary robót dla sieci
4. Kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ślepe
5. Wymagane uzgodnienia
6. Wykaz właścicieli i władających działkami ewidencyjnymi, przez które będzie przebiegała sieć wodociągowa
7. Decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje o środowiskach uwarunkowaniach
8. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierające wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
9. Inne opracowania w przypadku takiej konieczności

Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, decyzja lokalizacyjną, decyzją środowiskową i obowiązującymi aktualne przepisami ustawy prawo budowlane w raz z aktami wykonawczymi do ustawy.
Dokumentacja winna być sporządzona w 5 egzemplarzach oraz w 2 egz. na płytach CD w formacie PDF .
Zakres i forma dokumentacji projektowej winna być zgodna z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać:

-ze strony internetowej Zamawiającego: www.lasin.pl
-w siedzibie Zamawiającego, pok. 21 w godz. 8: 00 – 14:00
-droga pocztową na pisemny wniosek Wykonawcy, z zaliczeniem pocztowym
Składanie ofert częściowych: nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Składane ofert wariantowych: nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: w terminie do dnia 30 maja 2008 r.

Warunki wymagane od wykonawców:

1. Spełniają warunki art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
3. Spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wadium
Ocena spełniania warunków udziału dokonana zostanie zgodnie z formuła „spełnia” – „nie spełnia”, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena brutto– 100 %.
Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2, pok. 20 (sekretariat),w terminie do dnia 10 marca 2008 roku do godziny 12:00.
Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie jest przewidywana
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie jest przewidywany
Informacja o aukcji elektronicznej: nie jest przewidywana
Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2 (sala konferencyjna),
10 marca 2008 roku o godzinie 12:05
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
Franciszek Kawski
Data publikacji 27 luty 2008 r

FN-ZP.341-pn02/08
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Miasto i Gmina Łasin
86-320 Łasin, ul. Radzyńska 2
tel. 056 466 5041,5043 , www.lasin.pl, e-mail: umig@lasin.pl


zgodnie z art. 40 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 211 tys. euro na:

1.Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację drogi gminnej Goczałki- Święte na długości 1150 mb. celem wystąpienia z wnioskiem o dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
2.Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na utwardzenie placu na terenie Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach.
Przedmiot zamówienia: 74.23.20.00-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiot zamówienia są prace projektowe, które powinny zawierać następujący zakres opracowania:
1. Opis techniczny
2. Przedmiar robót
3. Bezpośrednie nakłady rzeczowe
4. Zestawienie ilości i obliczenie wartości nakładów
5. Przekrój drogi i placu wykonany sposobem nawierzchniowym
6. Mapę ewidencyjną w skali 1: 5000 przedstawiającą usytuowanie drogi, placu
7. Wypis z rejestru gruntów

Dokumentacja winna być sporządzona zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać:
-ze strony internetowej Zamawiającego: www.lasin.pl
-w siedzibie Zamawiającego, pok. 21 w godz. 8: 00 – 14:00
-droga pocztową na pisemny wniosek Wykonawcy, z zaliczeniem pocztowym
Składanie ofert częściowych: nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Składane ofert wariantowych: nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: w terminie 45 dni od daty podpisania umowy.

Warunki wymagane od wykonawców:

1. Spełniają warunki art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
3. Spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wadium
Ocena spełniania warunków udziału dokonana zostanie zgodnie z formuła „spełnia” – „nie spełnia”, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena brutto– 100 %.

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2, pok. 20 (sekretariat),w terminie do dnia 3 marca 2008 roku do godziny 14:00.
Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie jest przewidywana
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie jest przewidywany
Informacja o aukcji elektronicznej: nie jest przewidywana
Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2 (sala konferencyjna),
3 marca 2008 roku o godzinie 14:05
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
Franciszek Kawski
Data publikacji 22 luty 2008 r

FN-ZP.341-01/08
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Miasto i Gmina Łasin
86-320 Łasin, ul. Radzyńska 2
tel. 056 466 5041,5043 , www.lasin.pl, e-mail: umig@lasin.pl


zgodnie z art. 40 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 211 tys. euro na:

Wykonanie wiosennych i jesiennych remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową z recyklera dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Łasin”

Przedmiot zamówienia: CPV : 45 23 31 42-6 roboty w zakresie naprawy dróg
Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową dróg gminnych na terenie gminy Łasin. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia sukcesywnie, zgodnie z wskazaniami Zamawiającego.

Zamawiający szacuje, że w okresie realizacji umowy będą wykonywane roboty w następujących ilościach:

a) okres wiosenny
remont cząstkowy nawierzchni o głębokości ubytku do 5 cm – 2000 m2

b) okres jesienny
remont cząstkowy nawierzchni o głębokości ubytku do 5 cm –500 m2

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać:

-ze strony internetowej Zamawiającego: www.lasin.pl
-w siedzibie Zamawiającego, pok. 21 w godz. 8: 00 – 14:00
-droga pocztową na pisemny wniosek Wykonawcy, z zaliczeniem pocztowym
Składanie ofert częściowych: nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Składane ofert wariantowych: nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2008 r.;
w tym: remont wiosenny do dnia 20 kwietnia 2008 r.

Warunki wymagane od wykonawców:

1. Spełniają warunki art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
3. Spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Zrealizowali z należytą starannością w ostatnich pięciu latach, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia na roboty budowlane
odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym jak w niniejszym
postępowaniu potwierdzone pozytywnymi referencjami jednostek na rzecz, których były one
zrealizowane.
5. Posiadają kierownika robót legitymującego się uprawnieniami budowlanymi oraz wpisem do
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wadium: Zamawiający wymaga wadium w wysokości : 3.000,00 PLN ( słownie: trzytysiące złotych)
Ocena spełniania warunków udziału dokonana zostanie zgodnie z formuła „spełnia” – „nie spełnia”, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena brutto– 100 %.
Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2, pok. 20 (sekretariat),w terminie do dnia 10 marca 2008 roku do godziny 14.00.
Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie jest przewidywana
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie jest przewidywany
Informacja o aukcji elektronicznej: nie jest przewidywana
Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2 (sala konferencyjna),
10 marca 2008 roku o godzinie 14.05
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
Franciszek Kawski
Data publikacji 15 luty 2008 r

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu ul. C. Skłodowskiej 1, 86-320 Łasin,
tel./fax (0-56) 466-42-00; www.lasin.pl, -zgodnie z art. 40 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.):
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Przedmiot Zamówienia: 74.23.20.00-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych.
Realizacja zamówienia: do 22 lutego 2008 roku.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

1. Cena brutto za przedmiot zamówienia – 100 %.


1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.lasin.pl SIWZ w wersji drukowanej można odebrać w siedzibie MGOKIS w Łasinie
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

1) w sprawie przedmiotu zamówienia - Pan Marian Chylewski,
2) w sprawach proceduralnych związanych z udzieleniem zamówienia –
Pan Marian Chylewski - nr telefonu (0-56) 466-42-00 w godzinach od 8.00
do 15.00.Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok 103

Termin związania ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Wadium nie jest wymagane.
Termin składania ofert upływa dnia 22 lutego 2008 roku o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 lutego 2008 roku o godzinie 10.05 w siedzibie Zamawiającego,
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Łasinie, ul. C. Skłodowskiej 1,
86 – 320 Łasin, sala 102.


I. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
1. Spełniają warunki art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
3. Spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Zrealizowali z należytą starannością w ostatnich pięciu latach, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia na prace projektowe
odpowiadające swoim rodzajem i wartością pracom projektowym jak w niniejszym
postępowaniu potwierdzone pozytywnymi referencjami jednostek na rzecz, których były one
zrealizowane.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w rozdziale I SIWZ na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów o których mowa
w rozdziale II SIWZ.
b) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie:
Wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególnych warunków.

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

mgr Marian Chylewski

Data publikacji 8 luty 2008 r

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)
Unieważniam przetarg nieograniczony dotyczący:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ
NA PRZEBUDOWĘ BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
I SPORTU W ŁASINIE

Podstawą unieważnienia są błędy formalne tj. brak ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

/-/ Marian Chylewski

Łasin, 19.02.2008 r.


FN:341-22pn/2007

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o szacunkowej wartości poniżej 211.000 euro.


Miasto i Gmina Łasin, 86 – 320 Łasin, ul. Radzyńska 2, woj. kujawsko-pomorskie, pow. grudziądzki, tel. 056 466 50 43, fax 056 466 50 46, www.lasin.pl, zgodnie z art. 40 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.):

ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie i cyklinowanie sali gimnastycznej
w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie.


Przedmiot Zamówienia: 45.44.21.00-8 Roboty malarskie,
20.31.30.00-3 Drewniane parkiety.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych.
Realizacja zamówienia: do 29 lutego 2008 roku.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
1. Cena brutto za przedmiot zamówienia – 100 %.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.lasin.pl SIWZ w wersji drukowanej można odebrać w siedzibie Zamawiającego, lok. 28b lub za zaliczeniem pocztowym.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – pan Zbigniew Huk, pokój 26, UMiG Łasin,
b) w sprawach proceduralnych – pan Paweł Żuchowski, pokój 21, UMiG Łasin,
tel. (056) 466 50 43, fax (056) 466 50 46 w godzinach od 7.30 do 15.00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 20 (sekretariat).
Termin związania ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Wadium nie jest wymagane.
Termin składania ofert upływa dnia 2 stycznia 2008 roku o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2 stycznia 2008 roku o godzinie 10.05 w siedzibie Zamawiającego,
Sala Konferencyjna.

I. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
1. Spełniają warunki art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
3. Spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Zrealizowali z należytą starannością w ostatnich pięciu latach, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia na roboty budowlane
odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym jak w niniejszym
postępowaniu potwierdzone pozytywnymi referencjami jednostek na rzecz, których były one
zrealizowane.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w rozdziale I SIWZ na
podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów o których mowa w rozdziale II
SIWZ.
b) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie:
Wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególnych warunków.

Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 6 grudnia 2007 roku
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
Franciszek Kawski

Data zamieszczenia 6 grudzień 2007r./ Modyfikacja 21 grudzień 2007r/ Modyfikacja 31 grudzień 2007r / Modyfikacja 03 styczeń 2008r

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o szacunkowej wartości poniżej 211.000 euro.


Zakład Gospodarki Komunalnej,ul. Grudziądzka 11 , 86 – 320 Łasin ,woj. kujawsko-pomorskie, pow. grudziądzki, tel. 056 451 24 01, fax 056 466 47 78, www.lasin.pl, zgodnie z art. 40 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)ogłoszenie o zamówieniu publicznym ukazało się BZP w dniu 27. 11. 2007 r . pod nr 233225-2007.:

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy miału węglowego

Przedmiot Zamówienia: 10.10.00.00-4- miał węglowy o parametrach jakościowych: wartość opałowa 24 kJ/kg , zawartość popiołu do 16 % , zawartość siarki do 0, 6% w ilości 1400 ton.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza złożenie oferty częściowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych.

Realizacja zamówienia: od 1.01. 2008 do 31.12. 2008 roku

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

1. Cena brutto za 1 tonę miału węglowego łącznie z kosztami dostawy na plac składowy zamawiającego – 100 %


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.lasin.pl SIWZ w wersji drukowanej można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok nr 10 lub za zaliczeniem pocztowym.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest pan Tadeusz Romański, tel. (056) 466 41 92, fax. (056) 466 47 78 w godz. od 7.00 do 15.00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 10
Termin związania ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Wadium nie jest wymagane.
Termin składania ofert upływa dnia 20. 12. 2007 r . godz. 1100
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20. 12. 2007 r . o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego,
( Świetlica ) .

WARUNKI UDZIAŁU czytaj więcej...


Przetargi archiwalne


Wytworzył: . (16 lipca 2008)
Opublikował: Bartosz Żmuda (16 lipca 2008, 11:37:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4275

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij