Ogłoszenie o przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2, sala konferencyjna, w piwnicy w dniu 27 czerwca 2019 r

Ogłoszenie  o przetargu

Burmistrz  Miasta i Gminy Łasin
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony
który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2,
sala  konferencyjna, w piwnicy  w dniu 27 czerwca  2019r. godzina 10:00
na zbycie następującej  nieruchomości :

- lokalu handlowego nr 1, położonego w budynku mieszkalnym nr 8 na działce nr 113/19 o pow.0,1274 ha w Wydrznie, zapisanego  w Księdze Wieczystej TO1U/00059412/0.
   
cena wywoławcza wynosi:  44.000,00 zł. +23%VAT

Warunki uczestnictwa w przetargu :
1. Wadium:  
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej, w wysokości
  4400,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta  złotych, 00/100) .
 2) Wadium w wymaganej wysokości uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 24 czerwca   2019 r. na konto Miasta i Gminy Łasin  nr: 65 9484 1033 2325 0350 4992 0007. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć Wadium - przetarg w dniu 27 czerwca  2019 r. i wpisać: adres lokalu,  nr działki, miejscowość. 
 3) Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta i Gminy Łasin.
 4) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w momencie podpisania aktu notarialnego. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz Miasta i Gminy Łasin  w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu. 

2. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: 
Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca   2019r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łasin  przy ul. Radzyńskiej 2, w piwnicy sala narad .

3. Pozostałe warunki przetargu: 
Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości, oraz dowód wpłaty wadium. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn., że minimalne postąpienie nie może być niższe niż 330,00 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 

4. Informacje dodatkowe:
 1) Burmistrz Miasta i Gminy Łasin  zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu 
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 2) O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie do 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 
3) Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie w całości i powinna być odnotowana na koncie Miasta 
i Gminy Łasin nr: 33 9484 1033 2325 0350 4992 0001  Bank Spółdzielczy Brodnica w terminie 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego  (pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium ).
4)Brak wpłaty wylicytowanej kwoty   w oznaczonym terminie  powoduje przepadek wadium i odstąpienie od nabycia prawa własności nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
5) Wygrywający przetarg pokrywa koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe. 
6) Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
7) Niniejsze ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łasin , zamieszczono na stronie internetowej bip  Miasta i Gminy Łasin, zaś wyciąg z ogłoszenia opublikowano w prasie. 
8) Informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin, ul.Radzyńska 2, pokój nr 17, tel. (056) 466-50-43 w godz.715-1515. oraz na stronie internetowej: bip.lasin.pl. zakładka: Przetargi Nieruchomości.  Osoba prowadząca: Andrzej Stachnowicz .
5. Na podstawie zarządzenia nr 77/2019 z dnia 15-05-2019 r. 


Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( tj. Dz. U. z 2018r., poz.2204 z późn. zm.) 
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność  Miasta i Gminy Łasin 
- lokalu handlowego nr 1, położonego w budynku mieszkalnym nr 8 na działce nr 113/19 o pow.0,1274 ha w Wydrznie, zapisanego  w Księdze Wieczystej TO1U/00059412/0.   
cena wywoławcza wynosi:  44.000,00 zł. + 23% VAT
Przetarg odbędzie się w Urzędzie  Miasta i Gminy Łasin  dniu 27.06.2019r. od godz. 10ºº w piwnicy ,sala konferencyjna . Wadium w wysokości 10% wartości brutto działki należy wpłacać na konto:
 33 9484 1033 2325 0350 4992 0001  Bank Spółdzielczy Brodnica (data wpływu na konto 24.06.2019r.)
Wadium ulega przepadkowi w chwili uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin  i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.lasin.pl/ w zakładce przetargi nieruchomości  oraz wyciąg w prasie  (Gazeta Pomorska ).
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie  Miasta i Gminy Łasin  pokój 17, tel. 56 4665043 wew. 28.


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (16 maja 2019)
Opublikował: Bartosz Żmuda (16 maja 2019, 14:40:58)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (16 maja 2019, 15:08:45)
Zmieniono: zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 929

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij