Zarządzenie Nr 500/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 07 października 2014 roku.

Zarządzenie Nr 500/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 07 października  2014 roku.
w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.

Na podstawie art.25 ust 1 i 2 w związku art. 37 ust.2 pkt.l oraz art.34 ust.l pkt.3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz.518 z późn. zm.oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łasinie nr XXXVIII /236 /2014 z dnia 26-09-2014 r.
zarządzam co następuje :

§1

Przeznacza się do zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną: - lokal mieszkalny nr 3 z pomieszczeniami przynależnymi i częścią gruntu , położonego w Łasinie przy ulicy Dworcowej 29 gmina Łasin , oznaczonej ewidencyjnie  jako działka nr 16/13 dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KWTOlU/00051835/5, stanowiącej własność Miasta i Gminy Łasin .

§2

Nieruchomość opisana w § 1 zostanie zbyta zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.).

§3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawski (7 października 2014)
Opublikował: Bartosz Żmuda (20 października 2014, 11:26:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 527